Home / Cadastru si urbanism

Cadastru si urbanism

 CADASTRU – URBANISM

Situația Autorizațiilor de Construire emise în anul 2015;

Situația Certificatelor de Urbanism emise în anul 2015!

 ACTE   NECESARE  PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATULUI  DE  URBANISM 

 • cerere tip

 • plan de situație, elaborat pe suport topografic-vizat de Oficiul Județean de Cadastru la scara 1/5.000 la 1/500

 • extras de carte funciară (doar în cazul înstrăinării);

 • document de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (copie);

 ACTE  NECESARE  PENTRU  AUTORIZAȚIA  DE  CONSTRUIRE

 • cerere tip

 • actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizată)

 • certificat de urbanism (copie)

 • proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.);

 • fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice – necesare emiterii avizelor și acordurilor (2 exemplare)

 • avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie)

 • declarație pe proprie răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului

 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (copie)

 • documentul de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic (copie)

 ACTE  NECESARE  PENTRU  AUTORIZAȚIA  DE  DESFIINȚARE

 • cerere tip;

 • actul doveditor al titlului asupra imobilului (copie legalizată);

 • certificat de urbanism;

 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (P.A.D.);

 • fișe tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism necesare emiterii acordului unic (2 exemplare);

 • avizele și acordurile obținute de solicitant stabilite prin certificatul de urbanism (copie);

 • declarație pe proprie răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;

 • certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (copie);

 • documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare;

 • documentele de plată a taxelor pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic (în copie);

 ACTE  NECESARE  PENTRU  AUTORIZAȚIA  DE  FUNCȚIONARE PERSOANE FIZICE  ȘI  ASOCIAȚII  FAMILIALE

 • cerere tip (la A.F. – să conțină toate semnăturile);

 • rezervarea denumirii la Oficiul Registrului Comerțului;

 • certificat de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecărui membru al A.F. (în original);

 • copii după actele de identitate;

 • actele din care să rezulte domiciliul sau reședința;

 • declarația-tip pe propria răspundere că îndeplinește condiții de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului, protecția muncii și apărarea împotriva incendiilor, protecția consumatorului;

 • copii după documente care dovedesc pregătirea profesională, sau după caz, experiența profesională;

***în cazul în care pentru practicarea unor activități, ocupații sau meserii sunt prevăzute prin acte normative, cerințe de pregătire profesională;

**** persoana fizică sau membrii asociației familiale trebuie să depună dovada îndeplinirii condițiilor respective:

 • diplomă, certificat sau adeverința de absolvire a unei instituții de învățământ;

 • certificat de absolvire a unei forme de pregătire profesională;

 • certificat de competență profesională;

 • cartea de meșteșugar;

 • carnetul de munca – să se specifice că cel puțin 2 ani a fost încadrat în activitatea, meseria sau ocupația pentru care solicită autorizație.