Home / H.C.L. 2012

H.C.L. 2012

 1. Hotărârea nr. 1 din 25.01.2012 cu privire la aprobarea vânzării, în condiţiile legii, a unor terenuri, proprietatea comunei Jijila, proprietarilor construcţiilor, edificate pe aceste terenuri;

 2. Hotărârea nr. 2 din 25.01.2012 cu privire la punerea la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Jijila, a unui teren situat în intravilanul satului Garvăn, comuna Jijila, proprietatea comunei Jijila, in vederea punerii în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti şi a legii nr. 18/1991, republicată;

 3. Hotărârea nr. 3 din 6.02.2012 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. Hotărârea nr. 4 din 06.02.2012 privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potenţiale pentru acordarea ajutorului social;

 5. Hotărârea nr. 5 din 06.02.2012 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2011;

 6. Hotărârea nr. 6 din 06.02.2012 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2012 şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

 7. Hotărârea nr. 7 din 28.02.2012 cu privire la organizarea reţelei şcolare a unităților de învăţământ de pe raza comunei Jijila pentru anul şcolar 2012-2013;

 8. Hotărârea nr. 8 din 28.02.2012 cu privire la aprobarea vânzării, în condiţiile legii, a unor terenuri proprietatea comunei Jijila, proprietarilor construcţiilor edificate pe aceste terenuri;

 9. Hotărârea nr. 9 din 27.03.2012 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului „Centru local de informare turistică în comuna Jijila şi proximităţi”; Dezvoltare şi marketing turistic, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia;

 10. Hotărârea nr. 10 din 27.03.2012 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2012 şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

 11. Hotărârea nr. 11 din 27.03.2012 cu privire la modificarea organigramei şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului;

 12. Hotărârea nr. 12 din 27.03.2012 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012;

 13. Hotărârea nr. 13 din 27.03.2012 cu privire la aprobarea modului de utilizare a islazului comunal şi a taxelor de utilizare a acestuia, în anul 2012;

 14. Hotărârea nr. 14 din 27.03.2012 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spaţiu comercial”, în comuna Jijila, Judeţul Tulcea;

 15. Hotărârea nr. 15 din 10.05.2012 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2012 şi a bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012;

 16. Hotărârea nr. 16 din 10.05.2012 privind aprobarea exerciţiului bugetar pe trimestrul I al anului 2012;

 17. Hotărârea nr. 17 din 10.05.2012 privind încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011;

 18. Hotărârea nr. 18 din 10.05.2012 privind participarea comunei Jijila, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară – Zona Metropolitană „Dunărea de jos”;

 19. Hotărârea nr. 19 din 10.05.2012 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate „Înfiinţare piaţă agroalimentară în sat Garvăn, comuna Jijila judeţul Tulcea” şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei;

 20. Hotărârea nr. 20 din 10.05.2012 cu privire la stabilirea numărului de burse şi cuantumul unei burse, ce se acordă elevilor din şcolile Jijila şi Garvăn, în anul financiar 2012;

 21. Hotărârea nr. 21 din 10.05.2012 cu privire la redenumirea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul comunei Jijila, judeţul Tulcea;

 22. Hotărârea nr. 22 din 10.05.2012 cu privire la aprobarea de principiu a atribuirii terenului aferent staţiei SRM Jijila, în condiţiile legii S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ;

 23. Hotărârea nr. 23 din 10.05.2012 cu privire la trecerea in domeniul privat al comunei Jijila a unei teren proprietatea comunei Jijila, situat în extravilanul comunei Jijila, sat Garvăn, T6, P68;

 24. Hotărârea nr. 24 din 10.05.2012 cu privire la trecerea in domeniul privat al comunei Jijila a unei teren proprietatea comunei Jijila, situat în extravilanul comunei Jijila, sat Garvăn, T8, P112;

 25. Hotărârea nr. 25 din 10.05.2012 cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate privată a comunei Jijila;

 26. Hotărârea nr. 26 din 10.05.2012 cu privire la declararea unui loc vacant de consilier, ca urmare a încetării de drept a calităţii de consilier local al domnului Popa Pavel;

……………………………………………………

 1. Hotărârea nr. 1 din 27.06.2012 privind constatarea rezultatului alegerilor membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Jijila;

 2. Hotărârea nr. 2 din 27.06.2012 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Jijila;

 3. Hotărârea nr. 3 din 27.06.2012 privind constituirea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea;

 4. Hotărârea nr. 4 din 27.06.2012 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Jijila;

 5. Hotărârea nr. 5 din 02 .07.2012 privind alegerea viceprimarului comunei Jijila, județul Tulcea;

 6. Hotărârea nr. 6 din 02 .07.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea;

 7. Hotărârea nr. 7 din 05.07.2012 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2012;

 8. Hotărârea nr. 8 din 22.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Compartimentului de stare civilă, asistență socială, autoritate tutelară și asistenți personali, a Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale, a Planificării strategice pentru serviciul cu caracter primar 2012 – 2016;

 9. Hotărârea nr. 9 din 22.08.2012 privind aprobarea Organigramei și a tabelului nominal cu personalul încadrat în Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

 10. Hotărârea nr. 10 din 22.08.2012 cu privire la aprobarea avizului favorabil de oportunitate pentru investiția ”Construire depozit produse alimentare și nealimentare” – beneficiar SC Adămache SRL Jijila, județul Tulcea;

 11. Hotărârea nr. 11 din 22.08.2012 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE CLĂDIRE SPAȚIU COMERCIAL”, comuna Jijila, județul Tulcea;

 12. Hotărârea nr. 12 din 22.08.2012 privind participarea comunei Jijila la constituirea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri menajere” Tulcea;

 13. Hotărârea nr. 13 din 22.08.2012 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 8 / 28.08.2011;

 14. Hotărârea nr. 14 din 22.08.2012 privind aprobarea de principiu a asocierii comunei Jijila cu una din firmele din cadrul SC GP HOLDING INVEST SRL pentru realizarea proiectului ”Producerea de energie din surse regenerabile (eoliană și fotovoltaică);

 15. Hotărârea nr. 15 din 04.10.2012 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2012 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;

 16. Hotărârea nr. 16 din 08.11.2012 cu privire la declararea unui loc de consilier local vacant ca urmare a demisiei domnului Hogea Ionel;

 17. Hotărârea nr. 17 din 08.11.2012 cu privire la validarea în funcția de consilier local a domnului Iutele Aurel;

 18. Hotărârea nr. 18 din 08.11.2012 cu privire la validarea în funcția de consilier local a domnului Iamandii Alexandru;

 19. Hotărârea nr. 19 din 08.11.2012 cu privire la aprobarea atribuirii cu titlu gratuit și trecerea în administrația SC ENEL Distribuție Dobrogea SA, a suprafeței de 3 mp, teren situat în T5, Nm 36, situat în extravilanul satului Garvăn, proprietatea comunei Jijila;

 20. Hotărârea nr. 20 din 08.11.2012 cu privire la administrarea islazului comunal și concesionarea acestuia crescătorilor de animale;

 21. Hotărârea nr. 21 din 08.11.2012 privind însușirea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activităților de amenajare a teritoriului și urbanismului;

 22. Hotărârea nr. 22 din 08.11.2012 privind însușirea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare;

 23. Hotărârea nr. 23 din 08.11 2012 cu privire la trecerea în domeniul privat al comunei Jijila a două terenuri situate în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea;

 24. Hotărârea nr. 24 din 28.11.2012 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2012 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;

 25. Hotărârea nr. 25 din 19.12.2012 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2012 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012;

 26. Hotărârea nr. 26 din 19.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Jijila;

Anexa la H.C.L. nr. 26/19.12.2012