Home / Informații de interes public

Informații de interes public

Raport implementare

Legea 544/2001

Raport evaluare anul 2015;

Raport evaluare anul 2014;

Raport evaluare anul 2013;

Raport evaluare anul 2012;

Raport evaluare anul 2011;

Raport evaluare anul 2010 .

Raport implementare

Legea 52/2003

Raport evaluare anul 2015;

Raport evaluare anul 2014;

Raport evaluare anul 2013;

Raport evaluare anul 2012;

Raport evaluare anul 2011;

Raport evaluare anul 2010.

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU

Potrivit dispozițiilor art 5 din Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

    (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primariei si Consiliului local al comunei Jijila

   b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare si audienta al Primariei comunei Jijila

   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Jijila şi ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

   d) coordonatele de contact ale Primăria Comunei Jijila, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

   e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

   f) programele şi strategiile proprii

   g) lista cuprinzând documentele de interes public

   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

(2) Autoritățile şi instituțiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).

Conform dispoziţiilor art.11 din HG nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

    (1) Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:

    a) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;

    b) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special destinate acestui scop.

    (2) Afişarea la sediul autorităţii sau instituţiei publice este, în cazul tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, modalitatea minimă obligatorie de difuzare a informaţiilor de interes public comunicate din oficiu.

 ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată Primăriei Comunei Jijila – județul Tulcea verbal persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice sau în scris pe suport de hârtie sau pe suport electronic la adresa de e-mail prmrjijila@yahoo.com, în condițiile art.6 din Legea nr. 544/2001, conform formularului de Cerere – tip  (model).

 Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns la cerere (model) al solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, și anume:

    a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

    b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

    c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

    d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

           Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, următoarele informaţii:

    a) informațiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

    c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

    d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;

    f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;

    g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

 A)   Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Jijila – Județul Tulcea

B)   Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Comunei Jijila – Județul Tulcea

1.Organigrama Primăriei Comunei Jijila la data de 01.01.2015

2. Statul de funcții, anul 2015;

 3. Atribuțiile departamentelor – regulament de organizare si funcționare

4. Programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Comunei Jijila – județul Tulcea

Programul de funcționare : LUNI-VINERI – 07:45 – 16:15

Programul de audiențe:

Primar – DEACU COSTICĂ- Joi – 8:30 – 10:30

 Viceprimar – RACHELEANU IONEL- Miercuri – 8:30 – 10:30

 Secretar – ACRIȘ DUMITRU – Marți – 8:30 – 10:30

 Programul de lucru cu publicul:

Luni – Vineri      – 07:45 – 16:15
 

C)  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

Conducerea Primăriei Comunei Jijila:

Primar – Deacu Costică

Telefon: 0240-550096

E-mail: prmrjijila@yahoo.com 

Viceprimar – Racheleanu Ionel

Telefon: 0240-550002

E-mail: prmrjijila@yahoo.com

Secretar – Acriș Dumitru

Telefon: 0240-550107

E-mail: prmrjijila@yahoo.com

 D)  Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet

Denumirea:         COMUNA JIJILA – JUDEȚUL TULCEA

 Sediul: Comuna Jijila, jud. Tulcea, Str. Principală nr. 77, Cod poștal: 827110

 Telefon:

0240-550002 – Centrala

0240-550024 – Contabilitate

 0240-550096 – Primar

 0240-550107 – Secretar comună

Fax: 0240-550002; 0240-550024;  0240-550107;

 Adresa de e-mail: prmrjijila@yahoo.com

Adresa paginii de internet: www.comunajijila.ro

 E)   Sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil

 Sursele financiare: bugetul de stat

 Situatii financiare: buget local, bilant

 F) Programele şi strategiile proprii ale Primăriei Comunei Jijila – Județul Tulcea

G) Lista cuprinzând documentele de interes public

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primariei Comunei Jijila

 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor institutiei, programul de funcţionare şi programul de audienţe;

 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei Comunei Jijila, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;

 4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

 5. Programele şi strategiile proprii în domeniul administraţiei publice

 6. Raportul anual cu privire la activitatea Primariei Comune Jijila;

 7. Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Comunei Jijila;

 8. Regulamentul intern al Primariei Comunei Jijila;

 9. Bugetul de venituri şi cheltuieli al institutiei şi bilanţul contabil;

 10. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;

 11. Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;

 12. Declaraţii de avere;

 13. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 14. Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Primariei Comunei Jijila, conform legislaţiei în vigoare;

      H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

  I) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se consideră vătămata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

 Conform H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 ART. 32 –  În cazul în care o persoană consideră  că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă (model) conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

 ART. 33 – Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art.32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.

 ART. 34 – În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

 ART. 36 – (1) Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă (model), se  consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

 ART. 22 dinLegea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informaţiile de interes public solicitate si sa plăteasca daune morale si/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitivă si irevocabilă.

 Art.36 alin(2) din H.G.123/2002

 Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

 CERERE-TIP

 – model –

 Denumirea autorităţii sau instituţieipublice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Data ………………………………….

     Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………….,

 Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): ……………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

     Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail(opţional): ………………….. .

     Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii înformat scris).

     Vă mulţumesc pentru solicitudine,

……………………

(semnătura petentului)

     Numele şi prenumele petentului…………………………………..

Adresa …………………………

Profesia (opţional) ……………..

Telefon (opţional) ………………

Fax (opţional) ………………….

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

-model –

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………….,

     Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ………….din data de ………………… am primit un răspuns negativ, la data de……………………………….., într-o scrisoare semnată de………………………………………………………

                    (completaţi numele respectivului funcţionar)

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

     Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………..

 …………………………………………………………………….

     Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, afost lezat.

     Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului…………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

-model –

Denumirea autorităţii sau instituţieipublice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Data ………………………………….

Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………….,

     Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ………….din data de ………………… nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

    Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:…………………………………………………………………………………………………………

     Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

     Vă mulţumesc pentru solicitudine,

……………………….

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

 RĂSPUNS LA CERERE

 – model –

De la:

Denumirea autorităţii sau instituției publice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Persoana de contact ……………………………………………….

Data …………………

     Către:

     Numele şi prenumele petentului……………………………………..

Adresa…………………………………………………………..

Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………,

     În urma cererii dumneavoastră nr…………. din data de ……………., prin care, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitați o copie de pe următoarele documente: ………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

     (1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informațiile solicitate;

     (2) vă informăm că informațiile solicitate nu au putut fi identificate şi expediate în termenul iniţial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;

     (3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la…………………………………………………………., întrucât instituția noastră nu deține informațiile solicitate;

     (4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

     (5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.

    Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):  …………………………………………………………………….

     Taxele aferente serviciilor de copierea documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul):……………………………………….. .

    Al dumneavoastră,

……………………….

(semnătura funcţionarului)

 RĂSPUNS LA RECLAMAȚIE

 – model –

     De la:

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Persoana de contact……………………………………………….

Data …………………

Către:

Numele şi prenumele petentului……………………………………..

Adresa…………………………………………………………..

     Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………,

     În urma reclamaţiei dumneavoastră nr………. din data de ……………, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. ………………. din data de…………………., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos: ………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:

(1) se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

(2) nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar. Vă asigurăm, cu scuzele noastre, că informaţiile de interes public solicitate vă vor fi transmise în termenul legal de 15 zile. Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveştea fost sancţionat cu ………………..

 …………………………………………………………………….

     Al dumneavoastră,

  ………………………………..

                                             (semnătura conducătorului  autorităţii sau instituţiei publice)