Home / H.C.L. 2017

H.C.L. 2017

 1. Hotărârea nr. 1 din 06.01.2017 cu privire la aprobarea acoperirii deficitului bugetului local a secțiunii de dezvoltare, pe anul 2016;

 2. Hotărârea nr. 2 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

 3. Hotărârea nr. 3 din 26.02.2017 cu privire la aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ d pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea, pentru anul școlar 2017 – 2018;

 4. Hotărârea nr. 4 din 26.02.1017 privind modificarea H.C.L. nr. 18/27.09.2016 privind aprobarea modului de organizare a gestiunii sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Garvăn, comuna Jijila;

 5. Hotărârea nr. 5 din 01.02.2017 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiției ”ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și a indicatorilor tehnico – economici;

 6. Hotărârea nr. 6 din 01.02.2017 cu privire la aprobarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru realizarea investiției: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și a indicatorilor tehnico – economici;

 7. Hotărârea nr. 7 din 01.02.2017 cu privire la aprobarea Documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru realizarea investiției: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și a indicatorilor tehnico – economici;

 8. Hotărârea nr. 8 din 23.02.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici ai investiției: ”ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”;

 9. Hotărârea nr. 9 din 23.02.2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției: ”MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”;

 10. Hotărârea nr. 10 din 23.02.2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investițiile: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”;

 11. Hotărârea nr. 11 din 23.02.2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru investițiile: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA;

 12. Hotărârea nr. 12 din 23.02.2017 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției: ”ÎNLOCUIRE ȘI EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA;

 13. Hotărârea nr. 13 din 23.02.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției: ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”;

 14. Hotărârea nr. 14 din 23.02.2017 privind aprobarea devizului general recalculat pentru investiția: ”CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL comuna Jijila, sat Garvăn, jud. Tulcea”;

 15. Hotărârea nr. 15 din 23.02.2017 cu privire la actualizarea Organigramei și Tabelului nominal cu personal încadrat S.V.S.U. Jijila;

 16. Hotărârea nr. 16 din 23.02.2017 privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Jijila, județul Tulcea;

 17. Hotărârea nr. 17 din 23.02.2017 cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile aflate pe teritoriul Comunei Jijila;

  1. Anexa la HCL 17 – Amenajament pastoral

 18. Hotărârea nr. 18 din 23.02.2017 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor din proprietatea privată a comunei Jijila, a Studiului de oportunitate privind închirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitație, Documentației de atribuire, Caietului de sarcini, cerințele minime de calificare ale ofertanților, Contractului de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajiștilor, aflate în proprietatea privată a comunei Jijila, județul Tulcea

 19. Hotărârea nr. 19 din 23.02.2017 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al comunei Jijila, a domnului Racheleanu Ionel, ca urmare a demisiei;

 20. Hotărârea nr. 20 din 23.02.2017 privind alegerea viceprimarului comunei Jijila;

 21. Hotărârea nr. 21 din 23.02.2017 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 26/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 în comuna Jijila;

 22. Hotărârea nr. 22 din 14.03.2017 cu privire la aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2016;

 23. Hotărârea nr. 23 din 14.03.2017 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2017 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017;

 24. Hotărârea nr. 24 din 28.03.2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, pe anul 2017;

 25. Hotărârea nr. 25 din 28.03.2017 cu privire la aprobarea Organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, pe anul 2017;

 26. Hotărârea nr. 26 din 13.04.2017 privind implementarea proiectului integrat ”Modernizare sistem de apă potabilă în comuna Jijila, sat Jijila, județul Tulcea și Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea”;

 27. Hotărârea nr. 27 din 13.04.2017 privind implementarea proiectului integrat ”Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea și Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea;

 28. Hotărârea nr. 28 din 13.04.2017 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE SILOZURI DEPOZITARE CEREALE 2X1000 TONE”, satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea;

 29. Hotărârea nr. 29 din 13.04.2017 cu privire la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Jijila;

 30. Hotărârea nr. 30 din 13.04.2017 cu privire la aprobarea modului de utilizare a islazului proprietatea comunei Jijila în anul 2017;

 31. Hotărârea nr. 31 din 25.04.2017 cu privire la aprobarea documentației ”ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”;

 32. Hotărârea nr. 32 din 11.05.2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2017;

 33. Hotărârea nr. 33 din 21.06.2017 cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Alecu Sorin;

 34. Hotărârea nr. 34 din 21.06.2017 cu privire la validarea mandatului de consilier local a domnului Neacșu Aurel;

 35. Hotărârea nr. 35 din 21.06.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 24 /28.03.2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, pe anul 2017;

 36. Hotărârea nr. 36 din 21.06.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 25/28.03.2017 cu privire la aprobarea Organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, pe anul 2017;

 37. Hotărârea nr. 37 din 21.06.2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 29/13.04.2017 cu privire la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Jijila;

 38. Hotărârea nr. 38 din 21.06.2017 privind aprobarea participării la Programul competitiv de finanțare: ”INVESTIȚII LA NIVELUL COMUNITĂȚILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII CU NUTRIENȚI” prin ”CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE DE MANIPULARE ȘI TRANSPORT, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”;

 39. Hotărârea nr. 39 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea dezlipirii unui teren situat în intravilanul satului Garvăn, comuna Jijila;

 40. Hotărârea nr. 40 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea dezlipirii unui teren situat în extravilanul comunei Jijila;

 41. Hotărârea nr. 41 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea modificării H.C.L nr. 1/25.01.2012 cu privire la aprobarea vânzării, în condițiile legii, a unor terenuri proprietatea comunei Jijila, proprietarilor construcțiilor edificate pe aceste terenuri;

 42. Hotărârea nr. 42 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea modificării H.C.L. nr. 8/28.02.2012 cu privire la aprobarea vânzării, în condițiile legii, a unor terenuri proprietatea comunei Jijila, proprietarilor construcțiilor edificate pe aceste terenuri;

 43. Hotărârea nr. 43 din 31.07.2017 cu privire la aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Jijila, județul Tulcea, pe trimestrul II al anului 2017;

 44. Hotărârea nr. 44 din 31.07.2017 cu privire la stabilirea îndemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe;

 45. Hotărârea nr. 45 din 31.07.2017 cu privire la stabilirea salariilor de bază, personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul Unității Administrativ Teritoriale comuna Jijila, județul Tulcea;

 46. Hotărârea nr. 46 din 31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție ”ÎNLOCUIRE ȘI EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”;

 47. Hotărârea nr. 47 din 31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție ”CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, COMUNA JIJILA, SAT GARVĂN, JUD. TULCEA”.

 48. Hotărârea nr. 48 din 29.08.2017 cu privire la organizarea sărbătorii ”Zilele Jijilei”;

 49. Hotărârea nr. 49 din 26.09.2017 cu privire la modificarea organigramei și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila pe anul 2017;

 50. Hotărârea nr. 50 din 26.09.2017 cu privire la modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017;

 51. Hotărârea nr. 51 din 26.09.2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018;

 52. Hotărârea nr. 52 din 26.09.2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pe anul 2017;

 53. Hotărârea nr. 53 din 26.09.2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al imobilelor ”Clădire fost sediu C.A.P. Garvăn, ”clădire fost sediu Percepție Jijila și ”clădire sediu Camera agricolă Jijila” județul Tulcea;

 54. Hotărârea nr. 54 din 26.09.2017 cu privire la aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării imobilelor Clădire fost sediu C.A.P. Garvăn, ”clădire fost sediu Percepție Jijila și ”clădire sediu Camera agricolă Jijila” județul Tulcea;

 55. Hotărârea nr. 55 din 26.09.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției: ”CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”;

 56. Hotărârea nr. 56 din 26.09.2017 privind implementarea proiectului ”Construire piață agroalimentară în comuna Jijila, județul Tulcea”;

 57. Hotărârea nr. 57 din 26.09.2017 privind aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2017 – 2018 al comunei Jijila, județul Tulcea;

 58. Hotărârea nr. 58 din 19.10.2017 cu privire la modificarea H.C.L. nr/ 47/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție ”CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, COMUNA JIJILA, SAT GARVĂN, JUD. TULCEA”.

 59. Hotărârea nr. 59 din 08.11.2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2017;

 60. Hotărârea nr. 60 din 08.11.2017 cu privire la aprobarea investiției ”Extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale pe strada Stadionului, satul Jijila, comuna Jijila”;

 61. Hotărârea nr. 61 din 12.12.2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2017;

 62. Hotărârea nr. 62 din 12.12.2017 privind sprijinirea financiară a activității ”Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea”;

 63. Hotărârea nr. 63 din 12.12.2017 cu privire la actualizarea Organigramei și Tabelului nominal cu personalul încadrat în S.V.S.U. Jijila;

 64. Hotărârea nr. 64 din 19.12.2017 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2017;

 65. Hotărârea nr. 65 din 19.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 în comuna Jijila;