Home / Documente necesare Legea 17/2014

Documente necesare Legea 17/2014

Obținerea avizului necesar vânzării terenurilor agricole din extravilan

Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

Cine poate solicita acest serviciu

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării .

Pașii ce trebuie urmați:

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Registrul Agricol

Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Registrul Agricol unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii Biroul Registrul Agricol va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei comunei Jijila și pe pagina de internet.
În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de vânzare Biroul Registrul Agricol va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare

În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Registrul Agricol va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1D) , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:

– copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;

– copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;

– copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.)

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător

Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Registrul Agricol

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia Biroul Registrul Agricol va comunica, Direcției pentru Agricultură Tulcea numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător.
Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, Direcției pentru Agricultura Tulcea

5. Neexercitarea dreptului de preempțiune

În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Registru Agricol va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Acte necesare:

– cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A);

– oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B);

– copie CI/BI pentru persoană fizică;

– copie certificat constatator de la ORC în cazul persoanei juridice;

– copie legalizată de notarul public sau certificată pentru conformitate de funcționarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare;

– extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afișarea ofertei, însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate „Stereografic 1970”, în condițiile în care terenul este intabulat;

– certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

– alte documente doveditoare, după caz.

Unde se depun actele

Sediul Primăriei, Str. Principală nr. 77