Home / H.C.L. 2013

H.C.L. 2013

 1. Hotărârea nr. 1 din 09.01.2013 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2012;

 2. Hotărârea nr. 2 din 29.01.2013 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416 / 2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 3. Hotărârea nr. 3 din 29.01.2013 cu privire la aprobarea și însușirea documentației cadastrale pentru alipirea unor imobile – terenuri situate în satul Garvăn, comuna Jijila, în scopul punerii la dispoziție Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Jijila, pentru punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești;

 4. Hotărârea nr. 4 din 29.01.2013 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE” comuna Jijila, județul Tulcea;

 5. Hotărârea nr. 5 din 29.01.2013 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unui teren proprietate privată a comunei Jijila;

 6. Hotărârea nr. 6 din 29.01.2013 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică, a unui teren proprietate privată a comunei Jijila;

 7. Hotărârea nr. nr. 7 din 29.01.2013 cu privire la aprobarea înființării Serviciului public pentru menținerea, întreținerea și utilizarea pajiștilor comunei Jijila;

 8. Hotărârea nr. 8 din 28.03.2013 cu privire la trecerea în domeniul privat al comunei Jijila a unui teren situat în extravilanul satului Jijila, comuna Jijila, T19, A570, P573/5, A573, A573/1 cu o suprafață totală de 25,76 ha;

 9. Hotărârea nr. 9 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea dezmembrării unui teren proprietate privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn, T6, P88, cu număr cadastral 30151;

 10. Hotărârea nr. 10 din 28.03.2013 cu privire la trecerea în domeniul privat al comunei Jijila, T43, Cc1871, A1868/1 cu o suprafață totală de 1187 mp;

 11. Hotărârea nr. 11 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea dezmembrării unui teren proprietate privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn, T7, P68, număr cadastral 33299;

 12. Hotărârea nr. 12 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea vânzării, prin licitație publică a unui teren proprietate privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn, în T6, P68, număr cadastral 33470;

 13. Hotărârea nr. 13 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea dezmembrării unui teren proprietatea privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn, T8, P112, cu număr cadastral 30044;

 14. Hotărârea nr. 14 din 28.03.2013 cu privire la darea în folosință gratuită a unui teren, proprietatea comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn, T6, P88, nr. cadastral 33559, Episcopiei Tulcii;

 15. Hotărârea nr. 15 din 28.03.2013 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 15/28.03.2009 cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal pentru localitățile Jijila și Garvăn;

 16. Hotărârea nr. 16 din 28.03.2013 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 26/19.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, în comuna Jijila;

 17. Hotărârea nr. 17 din 28.03.2013 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) al comunei Jijila, județul Tulcea;

 18. Hotărârea nr. 18 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE CENTRU DE ÎNTREȚINERE CORPORALĂ ȘI ACTIVITĂȚI DE ÎNFRUMUSEȚARE”, comuna Jijila, județul Tulcea;

 19. Hotărârea nr. 19 din 28.03.2013 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2013 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;

 20. Hotărârea nr. 20 din 28.03.2013 privind aprobarea înființării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin și participarea la constituirea capitalului social;

 21. Hotărârea nr. 21 din 24.04.2013 cu privire la aprobarea Organigramei și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și a Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2013;

 22. Hotărârea nr. 22 din 24.04.2013 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 26/19.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în comuna Jijila;

 23. Hotărârea nr. 23 din 24.04.2013 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2012;

 24. Hotărârea nr. 24 din 28.05.2013 cu privire la aprobarea înființării S.C. SALUBRIZARE-GOSPODĂRIRE COMUNALĂ JIJILA S.R.L.;

 25. Hotărârea nr. 25 28.05.2013 cu privire la aprobarea asocierii comunei Jijila, prin Consiliul local al comunei Jijila, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitare BRĂILA-GALAȚI-TULCEA;

 26. Hotărârea nr. 26 din 28.05.2013 privind aprobarea proiectului ”Implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments, e-guvernare precum și a asigurării conexiunilor la broadband”;

 27. Hotărârea nr. 27 din 28.05.2013 cu privire la aprobarea inventarierii pajiștilor proprietatea comunei Jijila și clarificarea din punct de vedere juridic a acestora, în vederea punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar nr, 18/1991;

 28. Hotărârea nr. 28 din 28.05.2013 cu privire la aprobarea vânzării, în condițiile legii, a unor terenuri, proprietatea comunei Jijila, proprietarilor construcțiilor, edificate pe aceste terenuri;

 29. Hotărârea nr. 29 din 28.05.2013 cu privire la aprobarea refacerii cadrului natural, repopulării și valorificării din punct de vedere turistic și piscicol a bălților aflate în proprietatea comunei Jijila;

 30. Hotărârea nr. 30 din 16.07.2013 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 21/08.11.2012 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului;

 31. Hotărârea nr. 31 din 16.07.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 22/08.11.2013 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare;

 32. Hotărârea nr. 32 din 16.07.2013 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 24/28.05.2013 cu privire la înființarea Societății Comerciale ”Salubrizare – gospodărire comunală Jijila S.R.L”;

 33. Hotărârea nr. 33 din 16.07.2013 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2013 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;

 34. Hotărârea nr. 34 din 16.07.2013 cu privire la aprobarea organigramei și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului;

 35. Hotărârea nr. 35 din 27.08.2013 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea, pentru anul școlar 2013 – 2014;

 36. Hotărârea nr. 36 din 27.08.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Jijila, a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, demolare, casare în condițiile legii;

 37. Hotărârea nr. 37 din 30.09.2013 privind aprobarea ”Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Jijila în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice;

 38. Hotărârea nr. 38 din 30.09.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 22/08.11.2012 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare;

 39. Hotărârea nr. 39 din 30.09.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a programului de funcționare a unităților comerciale de pe teritoriul comunei Jijila;

 40. Hotărârea nr. 40 din 12.11.2013 privind desemnarea reprezentantului comunei Jijila, în relația cu A.P.D.R.P. în cadrul proiectului ”Centru local de informare turistică în comuna Jijila și proximități; Dezvoltare și marketing turistic”, proiect finanțat din Măsura 313;

 41. Hotărârea nr. 41 din 12.11.2013 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2013 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;

 42. Hotărârea nr. 42 din 26.11.2013 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2013 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;

 43. Hotărârea nr. 43 din 26.11.2013 privind aprobarea Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2013 – 2014 al comunei Jijila, județul Tulcea;

 44. Hotărârea nr. 44 din 17.12.2013 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2013 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013;

 45. Hotărârea nr. 45 din 17.12.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 în comuna Jijila;

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 45 / 17.12.2013