Home / HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Hotărârea nr. 56 din 26 noiembrie 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Jijila

Hotărârea nr. 55 din 18 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții: ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”

Hotărârea nr. 54 din 18 noiembrie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea” după încheierea contractului de achiziție publică de lucrări

Hotărârea nr. 53 din 01 noiembrie 2019 privind aprobarea modificării și actualizării poziției nr. 6 din anexa cu inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Jijila la HCL nr. 4/04.03.2010

Hotărârea nr. 52 din 29 octombrie 2019 cu privire la modificarea și completarea poziției 2 din anexa la H.C.L. nr. 29/2017 cu privire la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Jijila

Hotărârea nr. 51 din 29 octombrie 2019 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2019;

Hotărârea nr. 50 din 29 octombrie 2019 privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al comunei Jijila;

Hotărârea nr. 49 din 29 octombrie 2019 privind înregistrarea Comunei Jijila în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

Hotărârea nr. 48 din 29 octombrie 2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției locale în comuna Jijila, județul Tulcea;

Hotărârea nr. 47 din 29 octombrie 2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pe anul 2019;

Hotărârea nr. 46 din 30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 34827 situat în extravilanul comunei Jijila, în trei loturi;

Hotărârea nr. 45 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile menajere;

Hotărârea nr. 44 din 30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiuni pe timpul iernii 2019-2020.

Hotărârea nr. 43 din 30 septembrie 2019 privind privind ”asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, încheiat cu societatea AGIL SERVCOM S.R.L., cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cerințelor dispuse de art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, aprobarea listei bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă al satului Garvăn, component al comunei Jijila, ce vor fi predate societății AGIL SERVCOM S.R.L., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă al comunei Jijila, a caietului de sarcini și a formei contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă ce urmează a fi încheiat de operatorul serviciului de alimentare cu apă cu utilizatorii serviciului din aria administrativ teritorială a comunei Jijila”

Hotărârile Consiliului local de la 1 la 42 anul 2019