Home / HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Hotărârea nr. 46 din 30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 34827 situat în extravilanul comunei Jijila, în trei loturi;

Hotărârea nr. 45 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile menajere;

Hotărârea nr. 44 din 30 septembrie 2019 cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiuni pe timpul iernii 2019-2020.

Hotărârea nr. 43 din 30 septembrie 2019 privind privind ”asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, încheiat cu societatea AGIL SERVCOM S.R.L., cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cerințelor dispuse de art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, aprobarea listei bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă al satului Garvăn, component al comunei Jijila, ce vor fi predate societății AGIL SERVCOM S.R.L., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă al comunei Jijila, a caietului de sarcini și a formei contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă ce urmează a fi încheiat de operatorul serviciului de alimentare cu apă cu utilizatorii serviciului din aria administrativ teritorială a comunei Jijila”

Hotărârile Consiliului local de la 1 la 42 anul 2019