Home / ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA
DESCRIERE PROIECT:
Proiectul cuprinde 2 componente, o componenta de apă uzată și o componentă de apă potabilă, caracteristicele tehnice ale acestora fiind următoarele:
a. Modernizare sistem de apă potabilă în comuna Jijila, sat Jijila, județul Tulcea
înlocuire conductă alimentare cu apă existentă pe o lungime de 2532,1 ml cu conducte din PEHD, PE100, SDR 17. Pn 10, cu următoarele diametre:
            – 2012, 6 ml Dn110
            – 167,5 ml Dn 160
            – 352,0 ml Dn 25 (branșamente)
– 5 cămine de vane carosabile, 17 hidranți subterani incendiu și 70 branșamente
Străzi propuse: str. Sportului, str. Industriei, str. Salcâmilor, str. Parcului, str. Horei, str. Gârlișoara, Drum agricol De573/1
DN 22 la intersecția cu str. Idilei;
DN 22 la intersecția cu str. Victoriei;
DN 22 la intersecția cu str. Industriei;
b. Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea
– rețea de canalizare cu curgere gravitaționala din PVC, total 6227 ml, propusă a se realiza pe străzile: Sportului, Victoriei, Industriei, Salcâmilor, Telegraf Sud, Parcului, Piața Horei, Horei, Intrarea Parcului, Gârlișoara, Idilei, De 771/2, De 571/5
Dn 22 intersecția Idilei cu Gârlișoara;
Dn 22 intersecția Victoriei cu Sportului;
Dn 22 intersecția Industriei cu Salcâmilor;
-1 stație de epurare pentru o capacitate de 5000 loc. echivalenți, cu etapa 1 biologică dotată cu 2 module (2*1000) pentru 2000 locuitori echivalenți
– 1 Stație de pompare SP1
-126 cămine colectare, 192 branșamente Dn 300 și 10 branșamente Dn 400.
SURSA DE FINANȚARE:
Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)
Submăsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”
Contract de finanțare: nr. C0720A0100117230004 din 16.02.2018;
Valoarea totală a proiectului: 7.572.238,01 lei
Valoare eligibilă: 5.643.595,72 lei
Valoare neeligibilă: 1.928.642,29 lei
Stadiu: 31.12.2020
 • 24.12.2020 – se semnează Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare, prin care se prelungește perioada de implementare a proiectului;
 • 13.11.2020 – se transmite la Fondul de Garantare, documentația necesară în vederea prelungii Scrisorii de garanție a proiectului și se obține Scrisoarea înregistrată cu nr. 6307/26.11.2020;
 • 12.11.2020 – este primită notificare de acceptare a actului adițional de prelungire a contractului de finanțare, peste 36 de luni, cu plata penalității de 0,1%. Plată efectuată în data de 13.11.2020, cu Ordinul de plată nr. 1266;
 • 12.11.2020 – este emisă hotărâre a consiliului local Jijila, de aprobare a prelungirii Scrisorii de garanție. (HCL 29/12.11.2020);
 • 06.11.2020 – se depune documentația – Memoriul justificativ, Notă explicativă, declarații de eșalonare, în vederea obținerii prelungirii contractului de finanțare;
 • 28.09.2020 – este avizat Planul de achiziții al proiectului, prin fișa navetă nr. 15162/28.09.2020;
 • 17.09.2020 – se realizează achiziția panoului publicitar:
 • 25.08.2020 – prin fișa navetă nr. 7905/25.08.2020 este transmisă la CRFIR, documentația de achiziție a contractului pentru serviciile de dirigenție de șantier, achiziție avizată conform fișei navetă nr. 14260/09.09.2020;
 • 12.08.2020 – se emite ordinul de începere a lucrărilor, cu nr. 7605/12.08.2020;
 • 14.07.2020 – este inițiată achiziția pentru Servicii de supraveghere a lucrărilor, și este semnat Contractul de prestări servicii nr. 30/20.07.2020.
 • 09.07.2020 – este emisă Autorizația nr. 20/09.07.2020 în vederea execuției lucrărilor pentru investiția: Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea;
 • 09.07.2020 – este emisă Autorizația nr. 19/09.07.2020 în vederea execuției lucrărilor pentru investiția: Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea;
 • 19.03.2020 – prin fișa navetă nr. 1386 s-a transmis la CRFIR documentația de licitație a contractului de lucrări, în vederea obținerii avizării. Documentația a fost avizată, conform fișei navetă nr. 10756/08.07.2020 (înregistrată la primăria Jijila la nr. 6541/08.07.2020;
 • 10.03.2020 – s-a semnat contract de execuție a lucrărilor cu nr. 8/10.03.2020 cu Asocierea SC Condor SRL – Babadag lider, SC Arcosim SRL – Măcin, asociat, cu subcontractant SC EL Marp Company SRL Galați.

   

 
Stadiu: 31.12.2019
 • În data de 10.12.2019 s-a publicat în SICAP anunțul de participare nr. SCN1060128/10.12.2019 la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect: Execuția lucrărilor de construcție, extindere, modernizare rețea publică de apă/ rețea publică de apă uzată în localitatea Jijila în cadrul proiectului: ,,MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA“
 • În data de 09.12.2019 a fost înregistrată fișa navetă nr. 288843/06.12.2019 prin care CRFIR Constanța a vizat Programul achizițiilor proiectului și Etapa I (documentația pentru licitație lucrări) pentru procedura simplificată cu o valoare alocată a lucrărilor fără TVA de: 5.364.407,16 lei.
 • În data de 04.12.2019 se înregistrează Notificarea nr. 28509/03.12.2019 de acceptare a modificărilor contractuale, notificare comunicată de CRFIR Constanța;
 • În data de 10.09.2019 se transmite la CRFIR Constanța solicitarea nr. 3055 din partea comunei Jijila de avizare a celor 3 proiecte finanțate prin PNDR aflate în implementare. Solicitarea cuprinde stadiul proiectelor, perioadele mari de așteptare a avizărilor și prezentarea posibilității de pierdere a finanțărilor prin imposibilitatea încadrării în termenele de derulare;
 • În data de 12.07.2019 a fost depusă în contul proiectului Cererea de plată tranșa 1 pentru cheltuielile efectuate la faza SF/DALI;
 • În data de 11.07.2019 au fost depuse în contul proiectului declarațiile de eșalonare pentru decontarea TVA-ului și a cheltuielilor eligibile;
 • În data de 20.06.2019 a fost depusă la CRFIR Constanța documentația pentru avizarea execuției lucrărilor de construcție, extindere, modernizare rețea publică de apă/ rețea publică de apă uzată în localitatea Jijila în cadrul proiectului;
 • În data de 19.06.2019, prin notificarea nr. 14325/19.06.2019 a CRFIR Constanța, este admisă plata avansului proiectului, aferente Dosarului cererii de plată, în sumă de 2.257.438,29 lei, echivalent a 484.584,80 euro.
 • În data de 14.06.2019 s-a încărcat în contul proiectului documentația necesară modificărilor financiare la bugetul proiectului ca urmare a avizării PT-ului. (în urma finalizării licitației, valoarea s-a diminuat);
 • Proiectele tehnice au primit avizul CRFIR cu nr. 13791/11.06.2019, înregistrat la primăria comunei Jijila la nr. 1902/13.06.2019; A fost emisă factura pentru a se efectua plata serviciului;
 • În data de 05.06.2019 s-a obținut avizarea CRFIR Constanța a achiziției contractului de servicii SF/DALI, conform fișei navetă cu nr. 13289/05.06.2019;
 • În data de 03.06.2019 s-a depus la CRFIR Constanța documentația pentru avizarea achiziției contractului de consultanță;
 • În data de 30.05.2019 – se semnează actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare, prin care se solicită decontarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile până la valoarea maximă de 1.061.893,17 lei;
 • În data de 20.05.2019 a fost încărcată în contul proiectului, Cererea de plată pentru plata avansului;
 • În data de 20.05.2019 este comunicată Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului cu nr. IG193300124/20.05.2019, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A.
 • În data de 08.05.2019 – se semnează actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, prin care s-a aprobat prelungirea cu 6 luni a termenului de depunere a tranșei I.
 • În data de 11.04.2019 – se transmite dovada plății sumei de 5.644 lei, reprezentând penalitate de 1% din valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit de 5.643.595,72 lei;
 • În data de 29.01.2019 s-a primit de la proiectant documentația tehnică PT+DE+CS, Documentație pentru obținerea Autorizației de Construire și plan SSM;
Stadiu: 31.12.2018
S-a finalizat licitația pentru realizarea proiectului tehnic, s-a semnat contractul de servicii nr. 59/20.11.2018 și întreaga documentație este transmisă la AFIR în vederea obținerii avizului favorabil și emiterea ordinului de începere a proiectului tehnic.