Home / Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2021

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2021

Proiecte de hotărâri-2021

Nr. înregistrare Data înregistrării Conținut Proiect de hotărâre
42 27.12.2021 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
40 08.12.2021 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
39 02.12.2021 Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2022-2023
38 25.11.2021 Anunț public - Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării sumelor prevăzute la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 actualizată, în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare a vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6), în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare a vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
Referat de aprobare al Proiectului de hotărâre nr. 38 din 25.11.2021
Referat de specialitate la Proiectul de hotărâre nr. 38 din 25.11.2021
37 21.10.2021 Proiect de hotărâre cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea compartimentului contabilitate
36 21.10.2021 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
35 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici şi privaţi la nivelul comunei Jijila, judeţul Tulcea, pentru perioada 2021-2026
34 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea”
33 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I
32 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
31 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
30 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
29 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general după actualizarea prețurilor materialelor precum și a Devizului rest de executat, în baza prevederilor O.G nr.15/2021 pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”
28 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”
27 21.10.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ŞI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”.
26 29.09.2021 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
25 22.09.2021 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2021-2022
24 16.09.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Jijila în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Jijila
23 16.09.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 27 / 22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire școală nouă, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
22 16.09.2021 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a schimbării destinației, pe perioadă nedeterminată, a terenului și clădirilor C3, C4 și C5, cu număr cadastral 33884-având destinația ”ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII si GRUP SANITAR EXTERIOR, LOCALITATEA JIJILA”, trecerii din domeniul public al comunei Jijila în domeniul privat al comunei Jijila, a scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora
21 23.08.2021 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Jijila,județul Tulcea și a bunurilor care aparțin domeniului privat al statului,aflate pe teritoriul comunei Jijila,pentru care nu se cunosc entitățile cărora li s-a atribuit un drept real și a perioadei în care se efectuează inventarierea
20 23.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea
19 20.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021
18 20.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2020
17 20.07.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.16/31.05.2021 cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”,aflate în proprietatea publică a comunei Jijila,în proprietatea statului,precum și aprobarea utilizării acestor terenuri,administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila,de către beneficiarul investiției,pe toată perioada derulării proiectului
16 20.07.2021 Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Jijila,în condițiile legii,a unui imobil,teren,în suprafață de 242 mp,afectat de lucrările de utilitate publică,a obiectivului de investiție ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”,în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii-Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.
15 22.06.2021 Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul local al comunei Jijila,a doi consilieri locali,în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Jijila
14 31.05.2021 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, aflate în proprietatea publică a comunei Jijila, în proprietatea statului, precum și aprobarea utilizării acestor terenuri, administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila, de către beneficiarul investiției, pe toată perioada derulării proiectului
13 13.04.2021 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr.1 la H.C.L Nr. 12/25.02.2021 privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările de deviere/protejare rețele de gaze naturale pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”
12 08.04.2021 Anunț public
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre
Referat de aprobare
Raportul compartimentului de specialitate
11 26.03.2021 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022
Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 11 din 26.03.2021 - TABLOUL cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Jijila, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu indexarea de 2,6 %
7 01.02.2021 Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările pentru relocare rețele electrice și de telecomunicații pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”
6 19.01.2021 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2021
5 19.01.2021 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L Nr.19/27.08.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere , proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art.16 din Legea nr.32/2019 crescătorilor de animale.
4 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024
3 15.01.2021 1. Anunț public
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire anexe agricole” în comuna Jijila, județul Tulcea
3. Referat de aprobare A proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: ”Construire anexe agricole” comuna Jijila, județul Tulcea
4. Referat de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: ”Construire anexe agricole” comuna Jijila, județul Tulcea