Home / Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2021

Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2021

Hotărâri 2021

Numărul hotărârii Data adoptării Conținutul hotărârii
41 27.12.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
40 15.12.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
39 28.10.2021 Hotărâre cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea compartimentului contabilitate
38 28.10.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
37 28.10.2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea și a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizori publici şi privaţi la nivelul comunei Jijila, judeţul Tulcea, pentru perioada 2021-2026
36 28.10.2021 Hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea”
35 28.10.2021 Hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I
34 28.10.2021 Hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
33 28.10.2021 Hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
32 28.10.2021 Hotărâre privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
31 18.10.2021 Hotărâre privind aprobarea Devizului general după actualizarea prețurilor materialelor precum și a Devizului rest de executat, în baza prevederilor O.G nr.15/2021 pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”
30 18.10.2021 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”
29 18.10.2021 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ŞI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”.
28 29.09.2021 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021
27 29.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2021-2022
26 16.09.2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Jijila în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Jijila
25 16.09.2021 Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 27 / 22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire școală nouă, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
24 16.09.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a schimbării destinației, pe perioadă nedeterminată, a terenului și clădirilor C3,C4 și C5,cu număr cadastral 33884-având destinația ”ȘCOALĂ CU CLASELE I-VIII si GRUP SANITAR EXTERIOR, LOCALITATEA JIJILA”, trecerii din domeniul public al comunei Jijila în domeniul privat al comunei Jijila, a scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora
23 31.08.2021 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea
22 31.08.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al comunei Jijila, județul Tulcea și a bunurilor care aparțin domeniului privat al statului, aflate pe teritoriul comunei Jijila, pentru care nu se cunosc entitățile cărora li s-a atribuit un drept real și a perioadei în care se efectuează inventarierea
21 27.07.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021
20 27.07.2021 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2020
19 27.07.2021 Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr.16/31.05.2021 cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”,aflate în proprietatea publică a comunei Jijila,în proprietatea statului,precum și aprobarea utilizării acestor terenuri,administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila,de către beneficiarul investiției,pe toată perioada derulării proiectului
18 27.07.2021 Hotărâre privind trecerea din domeniul public al comunei Jijila,în condițiile legii,a unui imobil,teren,în suprafață de 242 mp,afectat de lucrările de utilitate publică,a obiectivului de investiție ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”,în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii-Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.
17 29.06.2021 Hotărâre privind desemnarea de către Consiliul local al comunei Jijila, a doi consilieri locali, în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Jijila
16 31.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, aflate în proprietatea publică a comunei Jijila, în proprietatea statului, precum și aprobarea utilizării acestor terenuri, administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila, de către beneficiarul investiției, pe toată perioada derulării proiectului
15 31.05.2021 Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022
14 21.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, aflate în proprietatea publică a comunei Jijila, în proprietatea statului, precum și aprobarea utilizării acestor terenuri, administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila, de către beneficiarul investiției, pe toată perioada derulării proiectului
13 13.04.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Nr. 12/25.02.2021 privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările de deviere/protejare rețele de gaze naturale pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.
12 25.02.2021 Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările de deviere/protejare rețele de gaze naturale pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.
11 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANEXE AGRICOLE” comuna Jijila, județul Tulcea
10 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie,uz și servitute asupra unor terenuri proprietatea comunei Jijila
9 15.02.2021 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 34/15.12.2020 privind aprobarea investiției – ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
8 01.02.2021 Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările pentru relocare rețele electrice și de telecomunicații pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.
7 26.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2021
6 26.01.2021 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L Nr.19/27.08.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere , proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art.16 din Legea nr.32/2019 crescătorilor de animale.
5 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024
4 26.01.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 - ”Taxa specială de salubrizare” a H.C.L. nr. 10/26.05.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
3 26.01.2021 Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2021-2022
2 17.01.2021 Hotărâre cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea compartimentului contabilitate
1 17.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *