Home / H.C.L. 2018

H.C.L. 2018

 1. Hotărârea nr. 1 din 08.01.2018 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

 2. Hotărârea nr. 2 din 08.01.2018 privind aprobarea documentației pentru licitația ”Contract de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

 3. Hotărârea nr. 3 din 08.01.2018 privind aprobarea de principiu a organizării pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Jijila, pe anul 2018

 4. Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2018 – 2019

 5. Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 cu privire la însușirea documentației tehnice pentru realizarea investiției GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – 6 SĂLI DE GRUPĂ, JIJILA – JUDEȚUL TULCEA și aprobarea Devizului General – Fonduri locale în cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.)

 6. Hotărârea nr. 6 din 08.01.2018 privind aprobarea organizării pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Jijila, pe anul 2018

 7. Hotărârea nr. 7 din 30.01.2018 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2018;

 8. Hotărârea nr. 8 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018

 9. Hotărârea nr. 9 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2017

 10. Hotărârea nr. 10 din 06.03.2018 privind desemnarea domnului Deacu Costică – primar al comunei Jijila în calitate de reprezentant legal al Consiliului local al comunei Jijila, în Adunarea Generală a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale orașului Măcin și comunelor partenere”

 11. Hotărârea nr. 11 din 06.03.2018 cu privire la avizarea documentației de atribuire privind delegarea ”Serviciului Public de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

 12. Hotărârea nr. 12 din 06.03.2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 65/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

 13. Hotărârea nr. 13 din 27.03.2018 privind modul de utilizare a islazului comunal, proprietatea comunei Jijila, în anul 2018;

 14. Hotărârea nr. 14 din 27.03.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”BAZEI SPORTIVE DIN COMUNA JIJILA”;

 15. Hotărârea nr. 15 DIN 27.03.2018 privind stabilirea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de debitorii persoane fizice și juridice;

 16. Hotărârea nr. 16 privind modificarea și completarea art. 6 din HCL nr. 20/28.03.2013, prin modificarea și completarea art. 16.5 și art. 19.4 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexa la HCL nr. 20/28.03.2013;hcl 16_2018

 17. Hotărârea nr. 17 din 27.04.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției: ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

 18. Hotărârea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea de principiu a înființării Poliției locale a comunei Jijila ca o structură – compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, a Regulamentului de Organizare și funcționare a Poliției locale Jijila, Organigramei, Statului de funcții al Poliției locale Jijila, componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică al comunei Jijila;

  1. Anexe la HCL 18 din 27.04.2018;

 19. Hotărârea nr. 19 din 27.04.2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 53/26.09.2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al imobilelor ”Clădire fost sediu C.A.P. Garvăn, ”Clădire fost sediu percepție Jijila” și ”Clădire fost sediul camera agricolă Jijila, județul Tulcea”

 20. Hotărârea nr. 20 din 27.04.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019, indexate cu rata inflației;

  1. Anexa la HCL 20 din 27.04.2018;

 21. Hotărârea nr. 21 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru comuna Jijila;

 22. Hotărârea nr. 22 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul ”Sistematizare și amenajare cimitir II în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”;

 23. Hotărârea nr. 23 din 31.05.2018 privind aprobarea majorării cotizației pentru activitatea de audit realizată prin Acord de cooperare de Filiala Județeană Tulcea a A.C.O.R.

 24. Hotărârea nr. 24 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018;

 25. Hotărârea nr. 25 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2018;

 26. Hotărârea nr. 26 din 22.06.2018 privind aprobarea înființării Poliției locale a comunei Jijila ca o structură – compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, a Regulamentului de Organizare și funcționare a Poliției locale Jijila, Organigramei, Statului de funcții al Poliției locale Jijila, componența și regulamentul de organizare și funcționare de funcții al Poliției locale Jijila, componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică al comunei Jijila;

 27. Hotărârea nr. 27 din 22.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire școală nouă sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”

 28. Hotărârea nr. 28 din 22.06.2018 privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor legate de proiect;

 29. Hotărârea nr. 29 din 22.06.2018 privind înființarea societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL;

 30. Hotărârea nr. 30 din 22.06.2018 cu privire la revocarea HCL nr. 25/31.05.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2018;

 31. Hotărârea nr. 31 din 22.06.2018 cu privire la aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul comunei Jijila.

  1. Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul comunei Jijila

 32. Hotărârea nr. 32 din 22.06.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de gospodărire comunală a comunei Jijila, județul Tulcea;

 33. Hotărârea nr. 33 din 22.06.2018 cu privire la organizarea sărbătorii ”Zilele Jijilei”;

 34. Hotărârea nr. 34 din 22.06.2018 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, pe anul 2018;

 35. Hotărârea nr. 35 din 13.08.2018 cu privire la aprobarea proiectului ”CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA SUC-EST” cod Mysmis 125154, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat;

 36. Hotărârea nr. 36 din 28.08.2018 cu privire la modificarea prețului la apa potabilă, sat Jijila, comuna Jijila;

 37. Hotărârea nr. 37 din 28.08.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice ”PUȚ FORAT LA ADÂNCIMEA DE 120 DE METRI ÎN SATUL GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și aprobarea Devizului General;

 38. Hotărârea nr. 38 din 28.08.2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018

 39. Hotărârea nr. 39 din 17.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”ÎNLOCUIRE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

 40. Hotărârea nr. 40 din 17.09.2018 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: ”ÎNLOCUIRE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

 41. Hotărârea nr. 41 din 25.09.2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018;

 42. Hotărârea nr. 42 din 25.09.2018 cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2018 – 2019;

 43. Hotărârea nr. 43 din 25.09.2018 cu privire la închirierea în condițiile legii a spațiului aflat în clădirea ”Dispensar Medical , comuna Jijila, sat Garvăn, județul Tulcea;

 44. Hotărârea nr. 44 din 25.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I și de aprobare a cofinanțării din bugetul local al cheltuielilor neeligibile.

 45. Hotărârea nr. 45 din 17.10.2018 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” după încheierea contractului de achiziție publică;

 46. Hotărârea nr. 46 din 30.10.2018 cu privire la aprobarea majorării capitalului social al SC SERVICII PUBLICE JIJILA SRL;

 47. Hotărârea nr. 47 din 20.11.2018 cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 33469, situat în extravilanul comunei Jijila, în două loturi;

 48. Hotărârea nr. 48 din 20.11.2018 cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 33735, situat în extravilanul comunei Jijila, în două loturi;

 49. Hotărârea nr. 49 din 20.11.2018 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 45 din 17.10.2018 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” după încheierea contractului de achiziție publică;

 50. Hotărârea nr. 50 din 20.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă comunei Jijila, județul Tulcea;

 51. Hotărârea nr. 51 din 22.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiție: “MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”

 52. Hotărârea nr. 52 din 22.11.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiție: “MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”

 53. Hotărârea nr. 53 din 22.11.2018 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: “MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”

 54. Hotărârea nr. 54 din 22.11.2018 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: ”MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”

 55. Hotărârea nr. 55 din 11.12.2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018;

 56. Hotărârea nr. 56 din 14.12.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: “Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”;

 57. Hotărârea nr. 57 din 14.12.2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: “Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea”

 58. Hotărârea nr. 58 din 14.12.2018 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: “Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”

 59. Hotărârea nr. 59 din 14.12.2018 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: “Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea”

 60. Hotărârea nr. 60 din 19.12.2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018;