Home / Informații de interes public

Informații de interes public

Raport implementare Legea 544/2001

 
Raport evaluare anul 2022
Raport evaluare anul 2021
Raport evaluare anul 2020
Raport evaluare anul 2019
Raport evaluare anul 2018
Raport evaluare anul 2017
Raport evaluare anul 2016
Raport evaluare anul 2015
Raport evaluare anul 2014
Raport evaluare anul 2013
Raport evaluare anul 2012
Raport evaluare anul 2011
Raport evaluare anul 2010

Raport implementare Legea 52/2003

Raport evaluare anul 2023
Raport evaluare anul 2022
Raport evaluare anul 2021
Raport evaluare anul 2020
Raport evaluare anul 2019
Raport evaluare anul 2018
Raport evaluare anul 2017
Raport evaluare anul 2016
Raport evaluare anul 2015
Raport evaluare anul 2014
Raport evaluare anul 2013
Raport evaluare anul 2012
Raport evaluare anul 2011
Raport evaluare anul 2010

ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

COMUNICATE DIN OFICIU

Potrivit dispozițiilor art 5 din Legea 544 / 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

    (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcționarea instituției;

   b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și audiență al Primăriei comunei Jijila.

Hotărârea nr. 37 din 28.11.2023 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, aprobarea organigramei și statului de funcții

Hotărârea nr. 18 din 28.02.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea

Hotărârea nr. 23 din 31 august 2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea

Hotărârea nr. 22 din 17.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Jijila;

Hotărârea nr. 51 din 29 octombrie 2019 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2019;

Hotărârea nr. 20 din 18 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea organigramei și a statului e funcții pe anul 2019;

Hotărârea nr. 25 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2018;

Hotărârea nr. 49 din 26.09.2017 cu privire la modificarea organigramei și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila pe anul 2017;

Dispoziția nr. 378 din 06.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila;

   c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Jijila şi ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Primar – Deacu Costică

Telefon: 0240-550002

E-mail: prmrjijila@yahoo.com 

Viceprimar – Banea Marian

Telefon: 0240-550002

E-mail: prmrjijila@yahoo.com

Secretar general – Acriș Dumitru

Telefon: 0240-550107

E-mail: prmrjijila@yahoo.com

Administrator public – Deacu Alexandrina – persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public;

   d) coordonatele de contact ale Primăria Comunei Jijila, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet:

Denumirea:         COMUNA JIJILA – JUDEȚUL TULCEA

 Sediul: Comuna Jijila, jud. Tulcea, Str. Principală nr. 77, Cod poștal: 827110

 Telefon:

0240-550002 – Centrala

0240-550024 – Contabilitate

0240-550107 – Secretar comună

Fax: 0240-550002;  0240-550107;

 Adresa de e-mail: prmrjijila@yahoo.com

Adresa paginii de internet: www.comunajijila.ro

    e) Programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei Comunei Jijila – județul Tulcea

Programul de funcționare: LUNI, MARȚI, JOI , VINERI – 07:45 – 16:15

                                                         MIERCURI 07:45 – 18.30

Programul de audiențe:

Primar – DEACU COSTICĂ – Joi – 10:00 – 12:00

Viceprimar – BANEA MARIAN – Miercuri – 10:00 – 12:00

Secretar – ACRIȘ DUMITRU – Marți – 8:30 – 10:30

Programul de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Joi, Vineri      – 07:45 – 16:15

Miercuri                                 – 07:45 – 18.30

 f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; Publicate în Monitorul Oficial Local click aici

  g) programele și strategiile proprii;

 h) lista cuprinzând documentele de interes public

 i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

 j) modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

k) Declarații de avere și interese funcționari publici;

j) Declarații de avere și interese consilieri locali;

 (2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1).

Conform dispozițiilor art.11 din HG nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

    (1) Accesul la informațiile de interes public comunicate din oficiu se realizează prin:

    a) afișare la sediul autorităţii sau instituției publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;

    b) consultare la sediul autorităţii sau instituției publice, în punctele de informare-documentare, în spații special destinate acestui scop.

    (2) Afișarea la sediul autorităţii sau instituției publice este, în cazul tuturor autorităților şi instituțiilor publice, modalitatea minimă obligatorie de difuzare a informațiilor de interes public comunicate din oficiu.

 ACCESUL LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC

Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată Primăriei Comunei Jijila – județul Tulcea verbal persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice sau în scris pe suport de hârtie sau pe suport electronic la adresa de e-mail prmrjijila@yahoo.com, în condițiile art.6 din Legea nr. 544/2001, conform formularului de Cerere – tip (model).

 Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns la cerere (model) al solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, și anume:

    a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

    b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;

    c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

    d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate şi a motivării refuzului.

           Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, următoarele informații:

    a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;

    b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;

    c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

    d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

    e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;

    f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;

    g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

 

 

 CERERE-TIP

 – model –

 Denumirea autorităţii sau instituției publice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Data ………………………………….

     Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………….,

 Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate): ……………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

     Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail(opţional): ………………….. .

     Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii înformat scris).

     Vă mulțumesc pentru solicitudine,

……………………

(semnătura petentului)

     Numele şi prenumele petentului…………………………………..

 

Adresa …………………………

Profesia (opţional) ……………..

Telefon (opţional) ………………

Fax (opţional) ………………….

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

-model –

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa …………………………………………………….

Data ………………………………….

Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………….,

     Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ………….din data de ………………… am primit un răspuns negativ, la data de……………………………….., într-o scrisoare semnată de………………………………………………………

                    (completaţi numele respectivului funcţionar)

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………….

     Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: …………………………………..

 …………………………………………………………………….

     Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, afost lezat.

     Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

………………………..

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului…………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)

-model –

Denumirea autorităţii sau instituţieipublice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Data ………………………………….

Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………….,

     Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. ………….din data de ………………… nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

    Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:…………………………………………………………………………………………………………

     Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

     Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

……………………….

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului …………………………………..

Adresa …………………………

Telefon ………………………..

Fax ……………………………

 

 RĂSPUNS LA CERERE

 – model –

De la:

Denumirea autorităţii sau instituției publice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Persoana de contact ……………………………………………….

Data …………………

     Către:

     Numele şi prenumele petentului……………………………………..

Adresa…………………………………………………………..

Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………,

     În urma cererii dumneavoastră nr…………. din data de ……………., prin care, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitați o copie de pe următoarele documente: ………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

     (1) vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informațiile solicitate;

     (2) vă informăm că informațiile solicitate nu au putut fi identificate şi expediate în termenul iniţial de 10 zile, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;

     (3) vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră trebuie să vă adresaţi la…………………………………………………………., întrucât instituția noastră nu deține informațiile solicitate;

     (4) vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

     (5) vă informăm că informaţiile solicitate nu există în baza de date a instituţiei noastre.

    Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):  …………………………………………………………………….

     Taxele aferente serviciilor de copierea documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul):……………………………………….. .

 

    Al dumneavoastră,

 

……………………….

(semnătura funcţionarului)

 

 RĂSPUNS LA RECLAMAȚIE

 – model –

     De la:

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ………………………..

Sediul/Adresa…………………………………………………….

Persoana de contact……………………………………………….

Data …………………

Către:

Numele şi prenumele petentului……………………………………..

Adresa…………………………………………………………..

     Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………,

     În urma reclamaţiei dumneavoastră nr………. din data de ……………, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. ………………. din data de…………………., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos: ………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:

(1) se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

(2) nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar. Vă asigurăm, cu scuzele noastre, că informaţiile de interes public solicitate vă vor fi transmise în termenul legal de 15 zile. Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveştea fost sancţionat cu ………………..

 …………………………………………………………………….

     Al dumneavoastră,

  ………………………………..

                                             (semnătura conducătorului  autorităţii sau instituţiei publice)