Ultimele noutati!
Home / H.C.L. 2019

H.C.L. 2019

Hotărârea nr. 42 din 02 septembrie 2019 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2019;

Hotărârea nr. 41 din 12 august 2019 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT JIJILA, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în Judeţul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

Hotărârea nr. 40 din 30 iulie 2019 cu privire la organizarea zilei comunei Jijila, județul Tulcea

Hotărârea nr. 39 din 26 iunie 2019 privind asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile pentru proiectul: ”CENTRALĂ ELECTRICĂ PE BIOMASĂ 95kW CU RACORD LA SEN ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

Hotărârea nr. 38 din 26 iunie 2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”CENTRALĂ ELECTRICĂ PE BIOMASĂ 95kW CU RACORD LA SEN ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

Hotărârea nr. 37 din 30 mai 2019 cu privire la aprobarea normativelor de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotare, așa cum prevede anexa 3 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice;

Hotărârea nr. 36 din 30 mai 2019 cu privire la actualizarea Organigramei și Tabelului nominal cu personalul încadrat în S.V.S.U. Jijila;

Hotărârea nr. 35 din 30 mai 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020, indexate cu rata inflației;

Anexe la HCL 35/2019 – Tabloul cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020;

Hotărârea nr. 34 din 23 aprilie 2019 privind implementarea proiectului: ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL JIJILA;

Hotărârea nr. 33 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL JIJILA;

Hotărârea nr. 32 din 18 aprilie 2019 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2019 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;

Hotărârea nr. 31 din 25 februarie 2019 privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului: ”Modernizare rețea iluminat public, în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea”;

Hotărârea nr. 30 din 25 februarie 2019 privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului: ”Modernizare rețea iluminat public, în sat Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea”;

Hotărârea nr. 29 din 25 februarie 2019 cu privire la aprobarea procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafeței de 1233,8442 ha pajiști permanente aflate în proprietatea privată a comunei Jijila;

Hotărârea nr. 28 din 25 februarie 2019 cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile aflate pe teritoriul Comunei Jijila, județul Tulcea;

Hotărârea nr. 27 din 25 februarie 2019 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 45 din 17.10.2018 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, după încheierea contractului de achiziție publică”;

Hotărârea nr. 26 din 25 februarie 2019 privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural– IFN S.A, pentru acest proiect

Hotărârea nr. 25 din 25 februarie 2019 privind modificarea și completarea art. 6 din HCL nr. 20/28.03.2013, prin modificarea și completarea art. 16.5 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexă la HCL nr. 20/28.03.2013;

Hotărârea nr. 24 din 25 februarie 2019 privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT COMUNA JIJILA, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin”;

Hotărârea nr. 23 din 25 februarie 2019 cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 33537, situat în extravilanul comunei Jijila, în trei loturi;

Hotărârea nr. 22 din 18 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Jijila;

Hotărârea nr. 21 din 18 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Jijila;

Hotărârea nr. 20 din 18 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea organigramei și a statului e funcții pe anul 2019;

Hotărârea nr. 19 din 18 ianuarie 2019 privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă potabilă a comunei Jijila;

Hotărârea nr. 18 din 18 ianuarie 2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a construcțiilor: Clădire școală Corp C1 și Magazie corp C2 situate în comuna Jijila, str. Victoriei nr. 31, jud. Tulcea în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

Hotărârea nr. 17 din 18 ianuarie 2019 privind sprijinirea financiară a activității ”Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea”

Hotărârea nr. 16 din 18 ianuarie 2019 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 26/22.06.2018 privind aprobarea înființării Poliției locale a comunei Jijila ca o structură – compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, a Regulamentului de Organizare și funcționare a Poliției locale Jijila, Organigramei, Statului de funcții al Poliției locale Jijila, componența și regulamentul de organizare și funcționare de funcții al Poliției locale Jijila, componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică al comunei Jijila;

Hotărârea nr. 15 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”;

Hotărârea nr. 14 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”;

Hotărârea nr. 13 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”;

Hotărârea nr. 12 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”;

Hotărârea nr. 11 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiției: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I

Hotărârea nr. 10 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I

Hotărârea nr. 9 din 18 ianuarie 2019 privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către concesionarul serviciului public de distribuție a gazelor naturale asupra terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției;

Hotărârea nr. 8 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”;

Hotărârea nr. 7 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea cererii de finanțare ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Hotărârea nr. 6 din 18 ianuarie 2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului: ”Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea și Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea” și solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru aceste proiect;

Hotărârea nr. 5 din 18 ianuarie 2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2019;

Hotărârea nr. 4 din 18 ianuarie 2019 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2019-2020;

Hotărârea nr. 3 din 18 ianuarie 2019 cu privire la validarea mandatului de consilier local al domnului Bîlea Nicolae;

Hotărârea nr. 2 din 18 ianuarie 2019 cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Constantin;