Home / Asistență socială

Asistență socială

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANUNȚ privind organizarea modului de primire prin poștă electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială 

——————————————————————————————————–

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Pentru sezonul rece 2020- 2021, dosarele se pot depune începând cu 15 octombrie 2020

Beneficiari:

 • familiile si persoanele singure care au un venit lunar de pana la 750 lei pe membru de familie si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi – cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane;

Tipuri de ajutoare:

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se definesc in functie de sistemul de incalzire utilizat si se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat:

 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale;

 • ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, denumit in continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei este cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator.

Condiții de acordare:

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza Cererii si a declaratiei pe propria raspundere a solicitantului privind componenta familiei si veniturile acesteia, insotita de actele doveditoare.

Cererea se depune de catre titularul ajutorului pentru incalzirea locuintei, care poate fi:

 • proprietarul locuintei;

 • persoana care a instrainat locuinta pe baza unui contract cu clauza de intretinere;

 • titularul contractului de inchiriere;

 • alt membru de familie major si legal imputernicit de proprietar/titular de contract de inchiriere;

 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au implinit 18 ani.

In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei se face, prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

 • incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;

 • incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure, se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat in luna anterioara celei in care se solicita dreptul la ajutor pentru incalzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale.

De asemenea, in cazul salariatilor care primesc tichete de masa, se va verifica daca acestea au fost declarate.

ATENTIE! Nedeclararea corecta a componentei familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum si a bunurilor mobile si imobile detinute, constituie contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 500 de lei la 2000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).

Titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

 

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

ȘI A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIRE

Bunuri imobile

1

Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti

2

Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola

Bunuri mobile(*)

1

Autoturism/autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”

5

Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata

6

Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric

(*) Aflate in stare de functionare.

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu exceptia dobanzii

Terenuri/animale si/sau pasari

1

Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 euro pentru persoana singura, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

ATENTIE!

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei)

AJUTOR (lei)

0

155

262

155,1

210

190

210,1

260

150

260,1

310

120

310,1

355

90

355,1

425

70

425,1

480

45

480,1

540

35

540,1

750

20

 

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei)

AJUTOR (lei)

0

155

54

155,1

210

48

210,1

260

44

260,1

310

39

310,1

355

34

355,1

425

30

425,1

480

26

480,1

540

20

540,1

750

20

Lista documentelor utilizate:

➢ Cerere-declaratie pe propria raspundere;

➢ Actul care sa ateste dreptul de proprietate sau de folosinta asupra imobilului (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de donatie etc.);

➢ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, certificat nastere pentru minori);

➢ Certificat de casatorie;

➢ Adeverinta de venit cu salariul net realizat in luna anterioara depunerii cererii, in care sa se specifice valoarea tichetelor de masa sau sa se mentioneze ca angajatorul nu acorda tichete de masa;

➢ Adeverinta de elev sau student cu mentiunea daca primeste bursa sau nu, cuantumul si tipul acesteia (bani de liceu, bursa sociala, bursa de merit, bursa de studiu);

➢ Talon alocatie de stat sau adeverinta de la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti cu mentiunea daca beneficiaza de alocatia de stat;

➢ Talon ajutor de somaj din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon de pensie din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon indemnizatie lunara pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon alocatie de plasament din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Talon alocatie de susutinere din luna anterioara depunerii cererii;

➢ Adeverinta administrator din care sa rezulte numarul persoanelor care locuiesc la adresa, modul de facturare (lunar sau esalonat) a energiei termice si codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresa se vor mentiona nominal precizandu-se si CNP-ul acestora;

➢ Alte acte justificative: hotarare judecatoreasca de divort, hotarare judecatoreasca incredintare minor(i) cu stabilirea pensiei de intretinere, hotarare judecatoreasca definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;

➢ Pentru persoanele care au alt domiciliu decat cel la care au solicitat ajutorul este necesara adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de ajutor de incalzire a locuintei conform OUG 70/2011, eliberata de primaria comunei, orasului, municipiului sau dupa caz al sectorului Municipiului Bucuresti in care acestea isi au domiciliul sau resedinta;

➢ Talon autoturism, daca este cazul.

Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Notă:

➢ Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere si o xerocopie după ultima factură de gaze.

Tipizate

➢ Cerere si declarație pe propria răspundere (descarcă de AICI);

➢ Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă de AICI);

——————————————————————————————————–

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CĂTRE PERSOANA CU DEFICIENȚĂ FUNCȚIONALĂ GRAVĂ

 
– copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

– opțiunea persoanei cu deficiență funcțională gravă – de la D.G.A.S.P.C. Tulcea;

– copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

– copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

– copie după certificatul de căsătorie;

– copie după certificatul de deces (unde este cazul);

– actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizației lunare;

– copie după decizia de pensie și cuponul de pensie al persoanei cu deficiență funcțională gravă;

– ancheta socială efectuată de către membrii S.P.A.S.  – din cadrul Primăriei comunei Jijila;

– cererea persoanei cu deficiență funcțională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizației lunare – de la Primăria comunei Jijila.

——————————————————————————————————–

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII

 

– copie BI / CI a ambilor părinți;

– certificatul de naștere al minorului în copie și original;

– declarație tip – pentru minorii care au vârstă școlară și nu frecventează cursurile școlare;

– livretul de familie (unde este cazul);

– extras de cont (dacă se solicită virarea sumei în cont bancar);

– cerere tip –  CERERE pentru acordarea alocației de stat pentru copii

——————————————————————————————————–

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
– Acte  de identitate în termen de valabilitate  pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
– Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei cu vârsta sub 14 ani
– Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, livret de familie – după caz

– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;

– Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum și forma de învățământ
– Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
– Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, titlu de proprietate etc.);
– Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii,;
–  Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie – Casa Județeană de Pensii) pentru persoanele care nu sunt apte de munca;
–  Adeverința de la AJOFM (șomaj) – pt. persoanele apte de muncă;
– Certificat de încadrare într-un grad de handicap;

——————————————————————————————————–

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA  DE SUSȚINERE

CONFORM LEGII 277 / 2010 ȘI H.G. 38/2011 PENTRU APROBAREA

NORMELOR METODOLOGICE A LEGII 277/2010

– cerere tip  – CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala 

– copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei

– copii certificat de naștere pentru toți membrii familiei;

– copie certificat de căsătorie;

– copie certificat de deces (unde este cazul);

– copie livret de familie actualizat;

– adeverință de la locul de muncă cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv numărul și valoarea lunară a tichetelor de masă – acolo unde este cazul;

– adeverință de la Administrația financiară (FISC);

– adeverință de la Registrul Agricol;

– talonul autoturismului din care să rezulte anul fabricației (unde este cazul);

– adeverință de la școală, pentru copiii care frecventează cursurile școlare, în care să se precizeze numărul absențelor pe semestrul anterior și media la purtare;

– adeverință pentru beneficiarii de ajutor social (VMG);

– cupon de pensie pentru pensionari (sau beneficiarii de pensie de urmaș)

– sentință de divorț / sentință de încredințare minor; definitivă și irevocabilă;

– hotărârea comisiei pentru protecția copilului / sentință judecătorească pentru minorul pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială;

– certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul);

NOTĂ:

– Actele se prezintă în original și copie;

– Dispoziția de acordare / respingere a dreptului la alocație se va înainta la A.J.P.I.S. Tulcea și va fi comunicată solicitantului;

– orice modificare intervenită la venitul familiei sau la numărul de membri, se aduce la cunoștință primarului, în termen de 5 zile.

CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Familiile cu ambii părinți, cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil – 82 lei;

 • 2 copii – 164 lei;

 • 3 copii – 246 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 328 lei;

Familiile cu ambii părinți cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

 • 1 copil – 75 lei;

 • 2 copii – 150 lei;

 • 3 copii – 225 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 300 lei;

Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil – 107 lei;

 • 2 copii – 214 lei;

 • 3 copii – 321 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 428 lei;

Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie între 201 și 530 lei:

 • 1 copil – 102 lei;

 • 2 copii – 204 lei;

 • 3 copii – 306 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 408 lei;

Este necesar a se consulta Hotărârea de Guvern nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat, care conține o listă de bunuri de strictă necesitate și o listă de bunuri care prin deținere duc la neacordarea dreptului la alocația de sprijin.

——————————————————————————————————–

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL

AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 • Acte necesare asistentului personal:

– copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

– copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

– copie după certificatul de căsătorie;

– copie după certificatul de deces (unde este cazul );

– adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru angajare;

– cazier judiciar;

– curriculum vitae;

– declarație notarială;

– copie după diploma de studii;

– adeverință de la administrația financiară;

– carnetul de muncă (în situația în care persoana solicitantă beneficiază de acesta);

– ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – Primăria comunei Jijila;

– cerere de angajare;

– repartiție de la AJOFM

– dosarul medical, care se obține de la Primăria comunei Jijila

 • Acte necesare persoanei cu deficiență funcțională gravă:

 – copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

– copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

– copie după certificatul de căsătorie;

– copie după certificatul de deces ( unde este cazul );

– copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

– opțiunea persoanei cu deficiență funcțională gravă – de la DGASPC Tulcea;

– acte medicale din care să rezulte diagnosticul;

– declarație din care să rezulte faptul că persoana cu deficiență funcțională gravă nu are încheiat un contract de întreținere cu o persoană;

– copie după decizia de pensie și cupon de pensie (în cazul în care există)

——————————————————————————————————–

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA ÎNDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 (3) ANI

Copii ale următoarelor documente:

– Carte de identitate a ambilor părinți

– livret de familie sau buletin de identitate al ambilor soți și certificat de căsătorie în situația în care nu există livret de familie;

– hotărâre de plasament, sentință judecătorească definitivă și irevocabilă de adopție, dispoziția de instituire a tutelei și numire a tutorelui, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre de plasament de urgență (unde este cazul)

– certificat naștere copil;

– cerere către unitatea angajatoare prin care se solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani, înregistrată și vizată de angajator;

– decizia de suspendare a activității;

Actele de la AJOFM pentru solicitantul care este beneficiar de ajutor de șomaj

– Cerere tip și declarație tip –   CERERE pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau a stimulentului de inserție

– Adeverință tip – Formular ADEVERINȚĂ angajator  (nu se admit corecturi, ștersături sau alte modificări);

NOTĂ:

Copia după cerere va fi:

– înregistrată;

– aprobată;

– conformitate cu originalul;

– semnată și ștampilată de administrator;

——————————————————————————————————–

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE PLASAMENT FAMILIAL

 • Acte privind familia care solicită instituirea măsurii de plasament familial

 1.  Cerere din partea familiei care solicită plasamentul.

 2. Copia certificatului de căsătorie al familiei de plasament.

 3. Copia buletinului de identitate (carte de identitate) a persoanei care va ridica alocația de plasament.

 4. Adeverința de venit a familiei de plasament sau ultimul cupon de pensie (unde este cazul).

 5. Adeverința medicală a familiei de plasament.

 6. Declarații de la 3 familii, vecini din care să rezulte că minorul se află la familia de plasament.

 7. Certificat medical de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul mamei, tatălui.

 8. Certificat de cazier judiciar.

 9. Ancheta socială de la primăria de domiciliu a familiei de plasament.

 10. Adeverința de la Administrația Financiară.

 11. Copia actului de proprietate al familiei de plasament.

 12. Dosar.

 • Acte privind copilul pentru care se solicită instituirea măsurii de plasament familial

 1. Copia certificatului  de naștere al minorului.

 2. Adeverința medicală a minorului.

 3. Copia certificatului de deces al părinților copilului.

 4. Copia sentinței de divorț a părinților copilului (unde este cazul).

 5. Adeverința de școlarizare a minorului.

 6. Certificat medical de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul mamei, tatălui.

 7. Ancheta socială de la primăria de domiciliu a copilului.

 8. Planul de servicii întocmit de Primăria de domiciliu a copilului. (Conform Legii nr. 272 / 21.06.2004, republicată, art. 40).

 9. Consimțământul scris al ambilor părinți cu privire la măsura solicitată.

 10. Alte acte care justifică situația de risc în care se află copilul.

      ** Menționam faptul, că potrivit legii, pentru măsura de plasament familial, părinții trebuie să-și dea consimțământul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului, fapt pentru care aceștia vor fi citați în comisie. În cazul în care nu vor fi găsiți părinții pentru a-și exprima consimțământul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului, dosarul copilului va fi soluționat de către instanța judecătorească.