Home / Asistență socială

Asistență socială

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ANUNȚ privind organizarea modului de primire prin poștă electronică a cererilor, declarațiilor și documentelor doveditoare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială 

_____________________________________________________________________________________

Informare privind prevederile Legii 691/2015  – Modul de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate

_____________________________________________________________________________________


A N U N Ţ

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței  – ajutoare pentru gaze naturale, ajutoare pentru energie electrică și ajutoare pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024

Consumatorii vulnerabili de energie din comuna Jijila, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri, beneficiază în perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024 beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială și lista actelor necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pot fi ridicate de la sediul Primăriei comunei Jijila, începând cu data de 16 octombrie 2023, sau poate fi descărcată de pe site-ul primăriei la adresa  www.comunajijila.ro, – Click aici

Prin excepție, persoanele beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, completează formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi, care poate fi ridicat de la sediul Primăriei comunei Jijila.

Cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul primăriei comunei Jijila, începând cu 16.10.2023.

La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, solicitanţii au obligația să prezinte următoarele:

 • cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – formular tip (pus la dispoziţie de către primăria comunei Jijila;

 • acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească/acord de mediere/convenție notarială privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței copilului la unul dintre părinți, sau, după caz, hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind instituirea tutelei/curatelei, respectiv măsura plasamentului);

 • dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; cupoane pensie; cupoane indemnizații șomaj; cupoane indemnizaţii/stimulent pentru creşterea copilului; cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap; alocaţii pentru minorii dați în plasament familial sau încredinţați spre creştere şi educare; acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.; declaraţie privind alte venituri realizate);

 • actul din care rezultă că titularul ajutorului deține în proprietate sau închiriere locuința pentru care solicită ajutorul de încălzire, sau exercită un drept de folosință asupra acesteia, în condițiile legii;

 • certificatul de înmatriculare al autoturismului sau motocicletei, în copie și original (dacă este cazul);

 • acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei în alte unități administrativ-teritoriale;

 • ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;

 • ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.

Prin excepție, în cazul familiilor beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă luând în considerare documentele depuse de titular la dosarul pentru acordarea dreptului la ajutor social și/sau alocația pentru susținerea familiei.

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se acordă după cum urmează:

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoare de referință (ajutor maxim lunar): 250 lei

Venit net lunar/membru de familie sau al

persoanei singure

Compensare procentuală

Ajutor maxim

până la 200 lei

100%

250

între 200,1 lei şi 320 lei

90%

225

între 320,1 lei şi 440 lei

80%

200

între 440,1 lei şi 560 lei

70%

175

între 560,1 lei şi 680 lei

60%

150

între 680,1 lei şi 920 lei

50%

125

între 920,1 lei şi 1.040 lei

40%

100

între 1.040,1 lei şi 1.160 lei

30%

75

între 1.160,1 lei şi 1.280 lei

20%

50

între 1.280,1 lei şi 1.386 lei

10%

25

  În cazul persoanei singure

între 1.280,1 lei şi 2.053 lei

10%

25

AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoare de referință (ajutor maxim lunar): 320 lei

Venit net lunar/membru de familie sau al

persoanei singure

Compensare procentuală

Ajutor maxim

până la 200 lei

100%

320

între 200,1 lei şi 320 lei

90%

288

între 320,1 lei şi 440 lei

80%

256

între 440,1 lei şi 560 lei

70%

224

între 560,1 lei şi 680 lei

60%

192

între 680,1 lei şi 920 lei

50%

160

între 920,1 lei şi 1.040 lei

40%

128

între 1.040,1 lei şi 1.160 lei

30%

96

între 1.160,1 lei şi 1.280 lei

20%

64

între 1.280,1 lei şi 1.386 lei

10%

32

  În cazul persoanei singure

între 1.280,1 lei şi 2.053 lei

10%

32

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 1. a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

 6. f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa 4 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

ANEXA 4  la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001

 LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile                                                              

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă.

Bunuri mobile*)                                                             

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;

 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

*) Aflate în stare de funcţionare.

 Depozite bancare                                                           

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări                                              

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

     NOTĂ:

    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 

_________________________________________________________________________________

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Pentru sezonul rece 2021 – 2022, dosarele se pot depune începând cu 1 noiembrie 2021

Dacă vrei să completezi formularul pe calculatorul tău, folosește acest pdf inteligent Cerere-Declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială, conform Legii 226/2021

Link direct pentru descărcarea cererii pdf inteligent   sau  Model cerere pdf inteligent

Exemple completare cerere pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, DESCARCĂ precum și:

 1. Actele de identitate ale solicitantului și ale membrilor familiei

– copii de pe BI-CI;

– certificatele de naștere ale copiilor;

– certificatul de căsătorie;

– alte acte (hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).

 1. Acte de venit:

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2021 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate și actele doveditoare sunt cele menționate în formularul de cerere:

– drepturi provenite din salarii (salariu net cu mențiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activități independente (adeverințe de venit de la finanțele generale);

– îndemnizații de șomaj, pensii, indemnizații speciale, indemnizația-stimulentul pentru creșterea copilului, indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activități agricole, alte drepturi etc.

– adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit.

 1. Acte de proprietate/chirie

– copie xerox de pe actul de proprietate, actul de închiriere, ori comodat, ori folosință etc

 1. Factura de la furnizorul de gaze naturale / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică.

 2. Adeverință de la Registrul Agricol al Primăriei Jijila;

 3. Certificat fiscal.

          Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:

          – sumele provenite din alocația pentru susținerea familiei;

          – bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;

          – ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;

        – bursele de studiu și cele sociale, precum și bursele acordate în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”;

         – veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare

– sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;

– sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională

         OBSERVAȚIE: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total și a venitului net pe membru de familie

Termen pentru depunere: data de 20 a fiecărei luni la sediul Primăriei Jijila, pentru a beneficia de ajutor pentru luna respectivă (ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată, se va pierde o lună de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabilește cu luna decembrie).

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2021 – martie 2022.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe întreaga perioadă a anului.

În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Atenție! În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoare acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1a  la normele metodologice precum și documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei .

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:

 1. Declararea tuturor bunurilor deținute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune cererea pentru acordarea dreptului.

 2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componența familiei;

 3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declarații pe proprie răspundere, însoțită de actele justificative, la sediul Primăriei Jijila.

 • Această obligație este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.

 • Nedeclararea corectă a componenței familiei/a veniturilor familiei/ a deținerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracțiune și va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.

PLAFOANE DE ACORDARE:

1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței cu gaze naturale, lemne sau combustibili solizi:

– 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii

– 0 – 2053 lei pentru persoana singură

* Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoarea maximă de referință – 250 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Supliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

250

10

Între 200.1- 320

90%

225

10

Între 320.1-440

80%

200

10

Între 440.1-560

70%

175

10

Între 560.1-680

60%

150

10

Între 680.1-920

50%

125

10

Între 920.1-1040

40%

100

10

Între 1040.1-1160

30%

75

10

Între 1160.1-1280

20%

50

10

Între 1280.1-1386

10%

25

10

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Supliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 – 2053

10%

25

10

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

Valoarea maximă de referință – 500 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Supliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

500

30 (70)

Între 200.1- 320

90%

450

30 (70)

Între 320.1-440

80%

400

30 (70)

Între 440.1-560

70%

350

30 (70)

Între 560.1-680

60%

300

30 (70)

Între 680.1-920

50%

250

30 (70)

Între 920.1-1040

40%

200

30 (70)

Între 1040.1-1160

30%

150

30 (70)

Între 1160.1-1280

20%

100

30 (70)

Între 1280.1-1386

10%

50

30 (70)

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Supliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 – 2053

10%

50

30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoarea maximă de referință – 320 lei

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Supliment lunar pentru energie (lei)

până la 200

100%

320

20

Între 200.1- 320

90%

288

20

Între 320.1-440

80%

256

20

Între 440.1-560

70%

224

20

Între 560.1-680

60%

192

20

Între 680.1-920

50%

160

20

Între 920.1-1040

40%

128

20

Între1040.1-1160

30%

96

20

Între1160.1-1280

20%

64

20

Între1280.1-1386

10%

32

20

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Supliment lunar pentru energie (lei)

Între 1386.1 – 2053

10%

32

20

Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.

 

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona  rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agricolă

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”

 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

* Aflate în stare de funcționare.

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

 2. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––-

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CĂTRE PERSOANA CU DEFICIENȚĂ FUNCȚIONALĂ GRAVĂ

 
– copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

– opțiunea persoanei cu deficiență funcțională gravă – de la D.G.A.S.P.C. Tulcea;

– copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

– copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

– copie după certificatul de căsătorie;

– copie după certificatul de deces (unde este cazul);

– actele medicale din care să rezulte diagnosticul persoanei solicitante a indemnizației lunare;

– copie după decizia de pensie și cuponul de pensie al persoanei cu deficiență funcțională gravă;

– ancheta socială efectuată de către membrii S.P.A.S.  – din cadrul Primăriei comunei Jijila;

– cererea persoanei cu deficiență funcțională gravă sau a reprezentantului legal a acesteia, pentru acordarea indemnizației lunare – de la Primăria comunei Jijila.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIE DE STAT PENTRU COPII

 

– copie BI / CI a ambilor părinți;

– certificatul de naștere al minorului în copie și original;

– declarație tip – pentru minorii care au vârstă școlară și nu frecventează cursurile școlare;

– livretul de familie (unde este cazul);

– extras de cont (dacă se solicită virarea sumei în cont bancar);

– cerere tip –  CERERE pentru acordarea alocației de stat pentru copii

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala
– Acte  de identitate în termen de valabilitate  pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
– Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei cu vârsta sub 14 ani
– Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, livret de familie – după caz

– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;

– Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum și forma de învățământ
– Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
– Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, titlu de proprietate etc.);
– Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii,;
–  Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie – Casa Județeană de Pensii) pentru persoanele care nu sunt apte de munca;
–  Adeverința de la AJOFM (șomaj) – pt. persoanele apte de muncă;
– Certificat de încadrare într-un grad de handicap;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA  DE SUSȚINERE

CONFORM LEGII 277 / 2010 ȘI H.G. 38/2011 PENTRU APROBAREA

NORMELOR METODOLOGICE A LEGII 277/2010

– cerere tip  – CERERE-DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala 

– copii acte de identitate ale tuturor membrilor familiei

– copii certificat de naștere pentru toți membrii familiei;

– copie certificat de căsătorie;

– copie certificat de deces (unde este cazul);

– copie livret de familie actualizat;

– adeverință de la locul de muncă cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv numărul și valoarea lunară a tichetelor de masă – acolo unde este cazul;

– adeverință de la Administrația financiară (FISC);

– adeverință de la Registrul Agricol;

– talonul autoturismului din care să rezulte anul fabricației (unde este cazul);

– adeverință de la școală, pentru copiii care frecventează cursurile școlare, în care să se precizeze numărul absențelor pe semestrul anterior și media la purtare;

– adeverință pentru beneficiarii de ajutor social (VMG);

– cupon de pensie pentru pensionari (sau beneficiarii de pensie de urmaș)

– sentință de divorț / sentință de încredințare minor; definitivă și irevocabilă;

– hotărârea comisiei pentru protecția copilului / sentință judecătorească pentru minorul pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială;

– certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul);

NOTĂ:

– Actele se prezintă în original și copie;

– Dispoziția de acordare / respingere a dreptului la alocație se va înainta la A.J.P.I.S. Tulcea și va fi comunicată solicitantului;

– orice modificare intervenită la venitul familiei sau la numărul de membri, se aduce la cunoștință primarului, în termen de 5 zile.

CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Familiile cu ambii părinți, cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil – 82 lei;

 • 2 copii – 164 lei;

 • 3 copii – 246 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 328 lei;

Familiile cu ambii părinți cu venitul net mediu lunar pe membru de familie intre 201 si 530 lei:

 • 1 copil – 75 lei;

 • 2 copii – 150 lei;

 • 3 copii – 225 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 300 lei;

Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 200 lei:

 • 1 copil – 107 lei;

 • 2 copii – 214 lei;

 • 3 copii – 321 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 428 lei;

Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie între 201 și 530 lei:

 • 1 copil – 102 lei;

 • 2 copii – 204 lei;

 • 3 copii – 306 lei;

 • 4 sau mai mulți copii – 408 lei;

Este necesar a se consulta Hotărârea de Guvern nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416 / 2001 privind venitul minim garantat, care conține o listă de bunuri de strictă necesitate și o listă de bunuri care prin deținere duc la neacordarea dreptului la alocația de sprijin.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ANGAJARE AL ASISTENTULUI PERSONAL

AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

 • Acte necesare asistentului personal:

– copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

– copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

– copie după certificatul de căsătorie;

– copie după certificatul de deces (unde este cazul );

– adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul este apt pentru angajare;

– cazier judiciar;

– curriculum vitae;

– declarație notarială;

– copie după diploma de studii;

– adeverință de la administrația financiară;

– carnetul de muncă (în situația în care persoana solicitantă beneficiază de acesta);

– ancheta socială efectuată de către membrii SPAS – Primăria comunei Jijila;

– cerere de angajare;

– repartiție de la AJOFM

– dosarul medical, care se obține de la Primăria comunei Jijila

 • Acte necesare persoanei cu deficiență funcțională gravă:

 – copii după actele de identitate ale membrilor familiei;

– copii după certificatele de naștere ale membrilor familiei;

– copie după certificatul de căsătorie;

– copie după certificatul de deces ( unde este cazul );

– copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;

– opțiunea persoanei cu deficiență funcțională gravă – de la DGASPC Tulcea;

– acte medicale din care să rezulte diagnosticul;

– declarație din care să rezulte faptul că persoana cu deficiență funcțională gravă nu are încheiat un contract de întreținere cu o persoană;

– copie după decizia de pensie și cupon de pensie (în cazul în care există)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ÎNTOCMIREA DOSARULUI PENTRU OBȚINEREA ÎNDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 2 (3) ANI

Copii ale următoarelor documente:

– Carte de identitate a ambilor părinți

– livret de familie sau buletin de identitate al ambilor soți și certificat de căsătorie în situația în care nu există livret de familie;

– hotărâre de plasament, sentință judecătorească definitivă și irevocabilă de adopție, dispoziția de instituire a tutelei și numire a tutorelui, hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre de plasament de urgență (unde este cazul)

– certificat naștere copil;

– cerere către unitatea angajatoare prin care se solicită acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2, respectiv 3 ani, înregistrată și vizată de angajator;

– decizia de suspendare a activității;

Actele de la AJOFM pentru solicitantul care este beneficiar de ajutor de șomaj

– Cerere tip și declarație tip –   CERERE pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau a stimulentului de inserție

– Adeverință tip – Formular ADEVERINȚĂ angajator  (nu se admit corecturi, ștersături sau alte modificări);

NOTĂ:

Copia după cerere va fi:

– înregistrată;

– aprobată;

– conformitate cu originalul;

– semnată și ștampilată de administrator;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE PLASAMENT FAMILIAL

 • Acte privind familia care solicită instituirea măsurii de plasament familial

 1.  Cerere din partea familiei care solicită plasamentul.

 2. Copia certificatului de căsătorie al familiei de plasament.

 3. Copia buletinului de identitate (carte de identitate) a persoanei care va ridica alocația de plasament.

 4. Adeverința de venit a familiei de plasament sau ultimul cupon de pensie (unde este cazul).

 5. Adeverința medicală a familiei de plasament.

 6. Declarații de la 3 familii, vecini din care să rezulte că minorul se află la familia de plasament.

 7. Certificat medical de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul mamei, tatălui.

 8. Certificat de cazier judiciar.

 9. Ancheta socială de la primăria de domiciliu a familiei de plasament.

 10. Adeverința de la Administrația Financiară.

 11. Copia actului de proprietate al familiei de plasament.

 12. Dosar.

 • Acte privind copilul pentru care se solicită instituirea măsurii de plasament familial

 1. Copia certificatului  de naștere al minorului.

 2. Adeverința medicală a minorului.

 3. Copia certificatului de deces al părinților copilului.

 4. Copia sentinței de divorț a părinților copilului (unde este cazul).

 5. Adeverința de școlarizare a minorului.

 6. Certificat medical de la medicul specialist din care să rezulte diagnosticul mamei, tatălui.

 7. Ancheta socială de la primăria de domiciliu a copilului.

 8. Planul de servicii întocmit de Primăria de domiciliu a copilului. (Conform Legii nr. 272 / 21.06.2004, republicată, art. 40).

 9. Consimțământul scris al ambilor părinți cu privire la măsura solicitată.

 10. Alte acte care justifică situația de risc în care se află copilul.

      ** Menționam faptul, că potrivit legii, pentru măsura de plasament familial, părinții trebuie să-și dea consimțământul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului, fapt pentru care aceștia vor fi citați în comisie. În cazul în care nu vor fi găsiți părinții pentru a-și exprima consimțământul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului, dosarul copilului va fi soluționat de către instanța judecătorească.