Home / Noutati / A N U N Ţ privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței – ajutoare pentru gaze naturale, ajutoare pentru energie electrică și ajutoare pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024

A N U N Ţ privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței – ajutoare pentru gaze naturale, ajutoare pentru energie electrică și ajutoare pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024

A N U N Ţ

privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței  – ajutoare pentru gaze naturale, ajutoare pentru energie electrică și ajutoare pentru combustibili solizi și/sau petrolieri, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024

Consumatorii vulnerabili de energie din comuna Jijila, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri, beneficiază în perioada sezonului rece noiembrie 2023 – martie 2024 beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială și lista actelor necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pot fi ridicate de la sediul Primăriei comunei Jijila, începând cu data de 16 octombrie 2023, sau poate fi descărcată de pe site-ul primăriei la adresa  www.comunajijila.ro, – Click aici

Prin excepție, persoanele beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, completează formularul de Cerere-declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială sau pentru acordarea unor noi drepturi, care poate fi ridicat de la sediul Primăriei comunei Jijila.

Cererile pentru acordarea ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul primăriei comunei Jijila, începând cu 16.10.2023.

La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, solicitanţii au obligația să prezinte următoarele:

 • cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială – formular tip (pus la dispoziţie de către primăria comunei Jijila;

 • acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească/acord de mediere/convenție notarială privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței copilului la unul dintre părinți, sau, după caz, hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind instituirea tutelei/curatelei, respectiv măsura plasamentului);

 • dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă; cupoane pensie; cupoane indemnizații șomaj; cupoane indemnizaţii/stimulent pentru creşterea copilului; cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap; alocaţii pentru minorii dați în plasament familial sau încredinţați spre creştere şi educare; acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.; declaraţie privind alte venituri realizate);

 • actul din care rezultă că titularul ajutorului deține în proprietate sau închiriere locuința pentru care solicită ajutorul de încălzire, sau exercită un drept de folosință asupra acesteia, în condițiile legii;

 • certificatul de înmatriculare al autoturismului sau motocicletei, în copie și original (dacă este cazul);

 • acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de membrii familiei în alte unități administrativ-teritoriale;

 • ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;

 • ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.

Prin excepție, în cazul familiilor beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă luând în considerare documentele depuse de titular la dosarul pentru acordarea dreptului la ajutor social și/sau alocația pentru susținerea familiei.

Ajutorul se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se acordă după cum urmează:

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

Valoare de referință (ajutor maxim lunar): 250 lei

Venit net lunar/membru de familie sau al

persoanei singure

Compensare procentuală

Ajutor maxim

până la 200 lei

100%

250

între 200,1 lei şi 320 lei

90%

225

între 320,1 lei şi 440 lei

80%

200

între 440,1 lei şi 560 lei

70%

175

între 560,1 lei şi 680 lei

60%

150

între 680,1 lei şi 920 lei

50%

125

între 920,1 lei şi 1.040 lei

40%

100

între 1.040,1 lei şi 1.160 lei

30%

75

între 1.160,1 lei şi 1.280 lei

20%

50

între 1.280,1 lei şi 1.386 lei

10%

25

  În cazul persoanei singure

între 1.280,1 lei şi 2.053 lei

10%

25

AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI

Valoare de referință (ajutor maxim lunar): 320 lei

Venit net lunar/membru de familie sau al

persoanei singure

Compensare procentuală

Ajutor maxim

până la 200 lei

100%

320

între 200,1 lei şi 320 lei

90%

288

între 320,1 lei şi 440 lei

80%

256

între 440,1 lei şi 560 lei

70%

224

între 560,1 lei şi 680 lei

60%

192

între 680,1 lei şi 920 lei

50%

160

între 920,1 lei şi 1.040 lei

40%

128

între 1.040,1 lei şi 1.160 lei

30%

96

între 1.160,1 lei şi 1.280 lei

20%

64

între 1.280,1 lei şi 1.386 lei

10%

32

  În cazul persoanei singure

între 1.280,1 lei şi 2.053 lei

10%

32

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 1. a) alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. b) alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. c) bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 4. d) burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. e) stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

 6. f) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. g) veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. h) sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa 4 la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

ANEXA 4  la normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001

 LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile                                                              

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă.

Bunuri mobile*)                                                             

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;

 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;

 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

*) Aflate în stare de funcţionare.

 Depozite bancare                                                           

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii

Terenuri/animale şi/sau păsări                                              

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

     NOTĂ:

    Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Vezi si

Anunț public referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar, pentru anul financiar 2023

Anunț public referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului …