Home / Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate – anul 2023

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate – anul 2023

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate – anul 2023

Numărul hotărârii Data adoptării Titlul hotărârii Data comunicării către prefectul județului Evenimente ulterioare adoptării (abrogare/ anulare/ completare/ modificare/ rectificare/ suspendare/ revocare) Data publicării în M.O.L. Nr. și data proiectului de hotărâre
43 21.12.2023 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 12910/21.12.2023 - 27.12.2023 43/21.12.2023
42 21.12.2023 Hotărâre privind revocarea H.C.L NR.39/14.12.2023 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 12910/21.12.2023 - 27.12.2023 42/21.12.2023
41 14.12.2023 Hotărâre privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZA-REA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” ȘI ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADA-LE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA 12821/19.12.2023 - 27.12.2023 40/14.12.2023
40 14.12.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea indexării sumelor înscrise în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6) din Codul Fiscal, în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 12821/19.12.2023 - 27.12.2023 31/09.10.2023
39 07.12.2023 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 12765/18.12.2023 Revocată prin HCL 42/21.12.2023 27.12.2023 39/07.12.2023
38 28.11.2023 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 12410/06.12.2023 - 27.12.2023 38/21.11.2023
37 28.11.2023 Hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, aprobarea organigramei și a statului de funcții. 12410/06.12.2023 - 27.12.2023 37/21.11.2023
36 31.10.2023 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/12.11.2020 privind aprobarea dizolvării și lichidării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL 11592/08.11.2023 - 27.12.2023 34/19.10.2023
35 31.10.2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Jijila în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Jijila pentru anul școlar 2023-2024 11592/08.11.2023 - 27.12.2023 33/19.10.2023
34 31.10.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2023-2024 11592/08.11.2023 - 27.12.2023 32/10.10.2023
33 31.10.2023 Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 14/25.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024 11592/08.11.2023 - 27.12.2023 27/06.09.2023
32 27.10.2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul: “Construire platformă destinată gestionarii gunoiului de grajd în comuna Jijila, județul Tulcea” 11466/03.11.2023 - 28.11.2023 36/27.10.2023
31 27.10.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Construire platformă destinată gestionării gunoiului de grajd în comuna Jijila, județul Tulcea” 11466/03.11.2023 - 28.11.2023 35/27.10.2023
30 12.09.2023 Hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea, în anul școlar 2023-2024 9703/14 .09.2023 - 15.09.2023 30/12.09.2023
29 12.09.2023 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 9703/14 .09.2023 - 15.09.2023 29/12.09.2023
28 12.09.2023 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 12.09.2023 a Consiliului Local al Comunei Jijila 9703/14 .09.2023 - 15.09.2023 28/12.09.2023
27 29.08.2023 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 9359/31.08.2023 - 31.08.2023 26/21.08.2023
26 29.08.2023 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA” 9359/31.08.2023 - 31.08.2023 25/21.08.2023
25 26.07.2023 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 8672/01.08.2023 - 18.08.2023 23/17.07.2023
24 25.07.2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” 8670/01.08.2023 - 18.08.2023 24/17.07.2023
23 20.06.2023 Hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Costică Deacu, primar al Comunei Jijila, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea din 22.06.2023 7619/21.06.2023 - 21.06.2023 22/20.06.2023
22 30.05.2023 Hotărâre privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 7247/07.06.2023 - 15.06.2023 21/26.05.2023
21 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, jud.Tulcea, aferente familiei ocupaționale „Administrație” începând cu data de 01.05.2023 7247/07.06.2023 - 15.06.2023 20/23.05.2023
20 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al comunei Jijila, situat în sediul administrativ din sat Garvăn, str. Principală nr 113, comuna Jijila, jud. Tulcea 7247/07.06.2023 - 15.06.2023 14/28.03.2023
19 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere, proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art. 16 din Legea nr. 32/2019 crescătorilor de animale, aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire 7247/07.06.2023 - 15.06.2023 16/10.04.2023
18 30.05.2023 Hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pentru anul financiar 2022 7247/07.06.2023 - 15.06.2023 15/06.04.2023
17 30.05.2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Jijila, pe anul 2023 7247/07.06.2023 - 15.06.2023 19/23.05.2023
16 25.04.2023 Hotărâre privind aderarea și includerea teritoriului comunei Jijila la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor și pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 5653/27.04.2023 - 15.06.2023 17/25.04.2023
15 25.04.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, uz și servitute asupra unor terenuri proprietatea comunei Jijila 5653/27.04.2023 - 15.06.2023 18/24.04.2023
14 25.04.2023 Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024 5653/27.04.2023 Modificată prin HCL 33/31.10.2023 15.06.2023 9/07.03.2023
13 28.03.2023 Hotărâre privind acordarea avizului Consiliului locala al comunei Jijila pentru prestarea serviciului de pompe funebre și transport funerar de către Ungureanu Nicoleta Comerț Persoana Fizică Autorizată 4498/30.03.2023 - 30.03.2023 13/22.03.2023
12 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 – Educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 8RS/23.03.2023 - 20.03.2023 12/20.03.2023
11 20.03.2023 Hotărâre privind implementarea proiectului: „Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Jijila, județul Tulcea” 8RS/23.03.2023 - 20.03.2023 11/20.03.2023
10 20.03.2023 Hotărâre privind aprobarea Memoriului justificativ și a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului: ”Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Jijila, județul Tulcea” 8RS/23.03.2023 - 20.03.2023 10/20.03.2023
9 27.02.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție D.A.L.I.,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții:„Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 3075/03.03.2023 - 10.03.2023 8/17.02.2023
8 27.02.2023 Hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 3075/03.03.2023 - 10.03.2023 7/17.02.2023
7 27.02.2023 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 3075/03.03.2023 - 10.03.2023 6/17.02.2023
6 27.02.2023 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 3075/03.03.2023 - 10.03.2023 5/17.02.2023
5 31.01.2023 Hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al dlui Costea Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local 2030/04.02.2023 - 07.02.2023 4/25.01.2023
4 31.01.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022 2030/04.02.2023 - 07.02.2023 3/25.01.2023
3 31.01.2023 Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2023-2024; 2030/04.02.2023 - 07.02.2023 53/13.12.2022
2 31.01.2023 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023; 2030/04.02.2023 - 07.02.2023 2/25.01.2023
1 06.01.2023 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2022 1193/11.01.2023 - 11.01.2023 1/06.01.2023