Ultimele noutati!
Home / Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2022

Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2022

Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2022

Numărul hotărârii Data adoptării Conținutul hotărârii Data publicării în M.O.L.
Link pentru accesarea registrului hotărârilor consiliului local al comunei Jijila - anul 2022
58 22.12.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 53/09.12.2022 privind aprobarea proiectului: ”EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia 26.01.2023
57 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” 26.01.2023
56 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Jijila, județul Tulcea având ca obiect asigurarea colaborării instituționale a MMSS cu UAT Comuna Jijila în cadrul proiectului: ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 26.01.2023
55 22.12.2022 Hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare locală durabilă a Comunei Jijila, județul Tulcea 2021-2027 26.01.2023
54 22.12.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 26.01.2023
53 09.12.2022 Hotărâre Privind aprobarea proiectului: ”EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia 26.01.2023
52 09.12.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 26.01.2023
51 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului: ”EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ LA UAT COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA PRIN INSTALAREA DE PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI POMPE DE CĂLDURĂ”, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia 19.12.2022
50 29.11.2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 19.12.2022
49 29.11.2022 Hotărâre privind aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6), în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 19.12.2022
Anexa 1 la HCL din 29.11.2022 - AUTOVEHICULE DE TRANSPORT DE MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ MAI MARE SAU EGALĂ DE 12 TONE
Anexa 2 la HCL din 29.11.2022 - ÎN CAZUL UNEI COMBINAȚII DE TREN RUTIER, DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE
48 24.11.2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 06.12.2022
47 24.11.2022 Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA” 06.12.2022
46 24.11.2022 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 31.10.2022
45 31.10.2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Jijila în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Jijila pentru anul școlar 2022-2023 31.10.2022
44 31.10.2022 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 31.10.2022
43 03.10.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 29 / 04.05.2022 privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 18.10.2022
42 27.09.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 18.10.2022
41 27.09.2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea obiectivului “Piața Agroalimentară în comuna Jijila, județul Tulcea” 18.10.2022
40 27.09.2022 Hotărâre privind înființarea serviciului de iluminat public, în comuna Jijila, Județul Tulcea 18.10.2022
39 27.09.2022 Hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Jijila, județul Tulcea 18.10.2022
38 27.09.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2022-2023 18.10.2022
37 30.08.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 18.10.2022
36 30.08.2022 Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat după aplicarea prevederilor OUG 47/2022 pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” 18.10.2022
35 30.08.2022 Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 26 mp, aparţinând domeniului public al comunei Jijila, situat în incinta Dispensarului uman Jijila 18.10.2022
34 30.08.2022 Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant și un membru supleant al Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru Școala Gimnazială Jijila 18.10.2022
33 22.08.2022 Hotărâre cu privire la însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului 31.08.2022
Anexa 1 la HCL din 22.08.2022 - ACORD DE COOPERARE 08.07.2022
32 28.06.2022 Hotărâre cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea compartimentului contabilitate 08.07.2022
31 28.06.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 08.07.2022
30 25.05.2022 Hotărâre cu privire la atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Jijila, judetul Tulcea 08.07.2022
29 04.05.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 08.07.2022
28 28.04.2022 Hotărâre cu privire la schimbarea destinației imobilului ”Centru local de informare turistică în comuna Jijila și proximități”situat în satul Garvăn,comuna Jijila,strada Principală,nr.113,județul Tulcea,nr.cadastral 30084-C3,în sediu administrativ al comunei Jijila 08.07.2022
27 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al bugetului local pe anul 2021 08.07.2022
26 28.04.2022 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L Nr.17/10.02.2022 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 și a bugetuluiactivităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 08.07.2022
25 28.04.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Jijila 08.07.2022
24 28.04.2022 Hotărâre cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023 08.07.2022
23 29.032022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA„ și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 19.05.2022
22 29.03.2022 Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Tulcii, a terenului în suprafață de 10 ha, proprietatea privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn,T6,P88,Nr.cadastral 33559,aflat în folosința Episcopiei Tulcii - Complex Monahal, ”Mănăstirea Dinogeția”, în baza H.C.L nr.14/28.03.2013 modificată prin H.C.L nr.11/28.01.2014. 19.05.2022
21 29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022 19.05.2022
20 28.02.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea art. 6 din HCL nr 20/28.03.2013 privind aprobarea înființării SC ECOSALTECH SA și participarea la constituirea capitalului social, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea și completarea art. 16.5 și art. 19.4 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexă la HCL nr 20/28.03.2013 19.05.2022
19 28.02.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 19.05.2022
18 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea 19.05.2022
17 10.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 07.03.2022
16 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 36/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea” 07.03.2022
15 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 35/ 28.01.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I 07.03.2022
14 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 34/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” 07.03.2022
13 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 33/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 07.03.2022
12 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 07.03.2022
11 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 39 /28.10.2021 07.03.2022
10 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 36 /28.10.2021 07.03.2022
9 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 35 /28.10.2021 07.03.2022
8 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 34 /28.10.2021 07.03.2022
7 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 33 /28.10.2021 07.03.2022
6 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 32 /28.10.2021 07.03.2022
5 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru comuna Jijila 07.03.2022
4 31.01.2022 Hotărâre privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea 07.03.2022
3 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022 07.03.2022
2 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6), în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 07.03.2022
1 31.01.2022 Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2022-2023 07.03.2022