Home / Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2022

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2022

Proiecte de hotărâri-2022

Nr. înregistrării Data înregistrării Conținutul proiectului de hotărâre
28 04.05.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect
27 21.04.2022 Proiect de hotărâre cu privire la schimbarea destinației Centrului local de informare turistică, în sediu administrativ
26 21.04.2022 Proiect de hotărâre cu privire la încheierea contului exercițiului bugetar al bugetului local pe anul 2021
25 21.04.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 17/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Jijila, pe anul 2022 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
24 21.04.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Jijila, pe anul 2023;
23 28.03.2022 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 23 din 28.03.2022
22 28.03.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA„ și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
21 21.02.2022 Proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 48/29.10.2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Locale în comuna Jijila, județul Tulcea.
20 21.02.2022 Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Tulcii, a terenului în suprafață de 10 ha, proprietatea privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn,T6,P88,Nr.cadastral 33559,aflat în folosința Episcopiei Tulcii-Complex Monahal, ”Mănăstirea Dinogeția”, în baza H.C.L nr. 14/28.03.2013 modificată prin H.C.L nr.11/28.01.2014.
19 21.02.2022 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art 6 din HCL nr 20/28.03.2013 privind aprobarea înființării SC ECOSALTECH SA și participarea la constituirea capitalului social, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea și completarea art 16.5 și art 19.4 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexă la HCL nr 20/28.03.2013
18 21.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022;
17 21.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea
16 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 36/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea”
15 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 35/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I
14 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 34/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
13 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 33/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea
12 10.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/ 28.10.2021 privind probarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
11 04.02.2022 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2022;
10 03.02.2022 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Jijila
9/1 02.02.2022 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022
9 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 39 /28.10.2021
8 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 36 /28.10.2021
7 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 35 /28.10.2021
6 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 34 /28.10.2021
5 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 33 /28.10.2021
4 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 32 /28.10.2021
3 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru comuna Jijila
2 31.01.2022 Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea
1 31.01.2022 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022