Home / Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2019

Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2019

 

Numărul hotărârii

Data adoptării

TITLUL HOTĂRÂRII

57

12.12.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pe anul 2019;

56 26.11.2019

Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Jijila

55

18.11.2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții: ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”

54

18.11.2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea” după încheierea contractului de achiziție publică de lucrări

53

01.11.2019

Hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării poziției nr. 6 din anexa cu inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Jijila la HCL nr. 4/04.03.2010

52

29.10.2019

Hotărâre cu privire la modificarea și completarea poziției 2 din anexa la H.C.L. nr. 29/2017 cu privire la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Jijila

51

29.10.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2019;

50

29.10.2019

Hotărâre privind revizuirea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local al comunei Jijila;

49

29.10.2019

Hotărâre privind înregistrarea Comunei Jijila în Sistemul Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

48

29.10.2019

Hotărâre privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției locale în comuna Jijila, județul Tulcea;

47

29.10.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pe anul 2019;

46

30.09.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 34827 situat în extravilanul comunei Jijila, în trei loturi;

45

30.09.2019

Hotărâre privind aprobarea tarifului de colectare separată, transport și sortare pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile menajere;

44

30.09.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiuni pe timpul iernii 2019-2020.

43

30.09.2019

Hotărâre privind privind ”asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, încheiat cu societatea AGIL SERVCOM S.R.L., cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cerințelor dispuse de art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, aprobarea listei bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă al satului Garvăn, component al comunei Jijila, ce vor fi predate societății AGIL SERVCOM S.R.L., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă al comunei Jijila, a caietului de sarcini și a formei contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă ce urmează a fi încheiat de operatorul serviciului de alimentare cu apă cu utilizatorii serviciului din aria administrativ teritorială a comunei Jijila”

42

02.09.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2019;

41

12.08.2019

Hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT JIJILA, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în Judeţul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

40

30.07.2019

Hotărâre cu privire la organizarea zilei comunei Jijila, județul Tulcea

39

26.06.2019

Hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile pentru proiectul: ”CENTRALĂ ELECTRICĂ PE BIOMASĂ 95kW CU RACORD LA SEN ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

38

26.06.2019

Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”CENTRALĂ ELECTRICĂ PE BIOMASĂ 95kW CU RACORD LA SEN ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

37

30.05.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea normativelor de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotare, așa cum prevede anexa 3 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice;

36

30.05.2019

Hotărâre cu privire la actualizarea Organigramei și Tabelului nominal cu personalul încadrat în S.V.S.U. Jijila;

35

30.05.2019

Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020, indexate cu rata inflației;

Anexe la HCL 35/2019 – Tabloul cuprinzând nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum și limitele amenzilor care fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020;

34

23.04.2019

Hotărâre privind implementarea proiectului: ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL JIJILA;

33

23.04.2019 Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL JIJILA;

32

18.04.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2019 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;

31

25.02.2019 Hotărâre privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului: ”Modernizare rețea iluminat public, în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea”;

30

25.02.2019 Hotărâre privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului: ”Modernizare rețea iluminat public, în sat Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea”;

29

25.02.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea procedurii de închiriere prin atribuire directă a suprafeței de 1233,8442 ha pajiști permanente aflate în proprietatea privată a comunei Jijila;

28

25.02.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile aflate pe teritoriul Comunei Jijila, județul Tulcea;

27

25.02.2019

Hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 45 din 17.10.2018 privind actualizarea Devizului general pentru obiectivul ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, după încheierea contractului de achiziție publică”;

26

25.02.2019

Hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural– IFN S.A, pentru acest proiect

25

25.02.2019

Hotărâre privind modificarea și completarea art. 6 din HCL nr. 20/28.03.2013, prin modificarea și completarea art. 16.5 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexă la HCL nr. 20/28.03.2013;

24

25.02.2019

Hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT COMUNA JIJILA, în vederea aprobării contractului final având ca obiect ”Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de operare a stației de tratare mecano-biologică și a depozitului de deșeuri nepericuloase de la Mihai Bravu, inclusiv monitorizarea post-închidere a depozitelor de deșeuri neconforme de la Isaccea și Măcin”;

23

25.02.2019

Hotărâre cu privire la aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 33537, situat în extravilanul comunei Jijila, în trei loturi;

22

18.01.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Jijila;

21

18.01.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al comunei Jijila;

20

18.01.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea organigramei și a statului e funcții pe anul 2019;

19

18.01.2019 Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă potabilă a comunei Jijila;

18

18.01.2019

Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a construcțiilor: Clădire școală Corp C1 și Magazie corp C2 situate în comuna Jijila, str. Victoriei nr. 31, jud. Tulcea în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

17

18.01.2019 Hotărâre privind sprijinirea financiară a activității ”Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea”

16

18.01.2019 Hotărâre cu privire la revocarea H.C.L. nr. 26/22.06.208 privind aprobarea înființării Poliției locale a comunei Jijila ca o structură – compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, a Regulamentului de Organizare și funcționare a Poliției locale Jijila, Organigramei, Statului de funcții al Poliției locale Jijila, componența și regulamentul de organizare și funcționare de funcții al Poliției locale Jijila, componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică al comunei Jijila;

15

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”;

14

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”;

13

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”;

12

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”;

11

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiției: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I

10

18.01.2019

Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I

9

18.01.2019 Hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către concesionarul serviciului public de distribuție a gazelor naturale asupra terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției;

8

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”;

7

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

6

18.01.2019 Hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului: ”Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea și Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea” și solicitarea unei scrisori de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru aceste proiect;

5

18.01.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2019;

4

18.01.2019 Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2019-2020;

3

18.01.2019 Hotărâre cu privire la validarea mandatului de consilier local al domnului Bîlea Nicolae;

2

18.01.2019

Hotărâre cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Constantin;

1

18.01.2019 Hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018;